Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSørnskog, Lise Rørholt
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:40Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111581038:37721862
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019743
dc.description.abstractSammendrag Denne masteroppgaven belyser hvordan elever på påbygging for generell studiekompetanse opplever integrert karriereveiledning. Hensikten er å bidra til utviklingen av veiledningstilbudet på egen arbeidsplass. Undersøkelsen har gått ut på å finne svar på om relasjoner og påvirkning fra andre bidrar til og/eller hindrer karrierelæring hos elevene. Målet er å få kunnskap som kan brukes i utviklingen av integrert karriereveiledning. Metoden som benyttes er Q-metodologi. Data ble samlet inn manuelt ved at elevene foretok sorteringer av utsagn ved bruk av et sorteringsskjema med aktuelle utsagn. Drøftingen i teksten tar for seg oppfatningene som ligger i hver av de tre faktorene som trådte frem i analysen. I diskusjonen benyttes teorigrunnlaget i masteroppgaven som bakteppe. Jeg runder av med å skrive om hva som kunne vært gjort annerledes, og min egen rolle som forsker. Til slutt åpner jeg opp for hva det kunne vært interessant å forske videre på etter dette prosjektet.
dc.description.abstractAbstract This master's thesis sheds light on how pupils attending supplementary programme for general university admissions certification experience integrated career guidance. The purpose of this thesis is to contribute to the development of the career guidance services at my workplace. Through a survey, the goal was to gain knowledge that could be used in the development of integrated career guidance. The survey explored how relations and influence from others contribute to and/or hinder career learning among the pupils. The method used is Q-methodology, through which data was collected manually by students sorting statements using a sorting form with relevant statements. The discussion in the text addresses the perceptions contained in each of the three factors that emerged in the analysis. The theoretical basis will be the grounds for this discussion. After the discussion, I round off with a reflection regarding what I could have done differently, and my role as a researcher. Finally, I present interesting subjects for further research.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleIntegrert karriereveiledning: Opplevelser fra videregående skole
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel