Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLuvåsen, Jørn
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:41Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111594821:32236149
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019744
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDigitale verktøy blir stadig en større del av den norske skolen og læreryrket. Flere og flere skoler får 1-til-1 tilgang på datamaskiner eller nettbrett, og dette vil påvirke hvordan lærerne underviser i klasserommet. Forskning viser at norske matematikklærere bruker mindre digitale verktøy enn andre lærer i skolen. I denne studien blir det sett på hvordan digitale verktøy kan endre undervisningspraksisen i matematikk på ungdomstrinnet. Dette gjøres ved hjelp av to forskningsspørsmål: hvorfor og hvordan bruker matematikklærere på ungdomstrinnet digitale verktøy i undervisningen, og hvilke digitale verktøy bruker matematikklærere på ungdomstrinnet i matematikkundervisningen. Studien er en kvalitativ studie, hvor tre ulike lærere fra to forskjellige ungdomsskoler intervjues. En lærer blir i tillegg observert i en matematikktime. Læreplanen i matematikk er helt sentral når det kommer til bruken av digitale verktøy i matematikkundervisningen. Digitale ferdigheter er én av de grunnleggende ferdighetene som trekkes frem, og i matematikk er det nokså konkret hva dette innebærer. Dette fører til at lærerne bruker mange av de samme verktøyene, men samtidig så finnes det noen ulikheter. Lærerne trekker frem positive sider ved å undervise med digitale verktøy, som økt motivasjon, mer variasjon, og gode muligheter til tilpasset opplæring. De trekker også frem noen negative sider ved klasseledelse og teknologiske utfordringer.
dc.description.abstractIn the Norwegian school and the teaching profession digitals tools are becoming a key factor. More schools are getting 1-to-1 access to computers or tablets, and this affects how teachers teach in the classroom. Research shows that Norwegian mathematics teachers use fewer digital tools than other teachers in schools. This study explores how digital tools can change the teaching practice in mathematics in lower secondary school. This is done with the help of two research questions: why and how mathematics teachers in lower secondary school use digital tools in teaching, and what digital tools mathematics teachers use in lower secondary school in mathematics teaching. The study is a qualitative study, in which three different teachers from two different secondary schools are interviewed. One teacher is also observed in a mathematics lesson. The curriculum in mathematics is central when it comes to the use of digital tools in mathematics teaching. Digital skills are one of the basic skills that are highlighted, and in mathematics it is quite concrete what this entails. As a result, teachers use many of the same tools, but at the same time there are some differences. Teachers highlight positive aspects of teaching with digital tools, such as increased motivation, more variety, and good opportunities for adapted training. They also highlight some negative aspects such as class management and technological challenges.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleDigitale verktøy i matematikk på ungdomstrinnet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

FilerStørrelseFormatVis

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel