Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSkuggerud, Una T. H.
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:42Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:42Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111594821:32033113
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019746
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Målet med studien er å avdekke lærernes kunnskap og forståelse av elevgruppen, og hvordan de bruker denne kunnskapen i arbeidet med tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial. Tematikken vil bli belyst gjennom problemstillingen «Hvordan forstår lærere elever med stort læringspotensial, og hva forteller de om hvordan de tilpasser opplæringen for disse elevene?». Det empiriske datamaterialet i denne studien er innhentet ved hjelp av kvalitative forskningsintervjuer. Utvalget består av fem lærere på Østlandet og Vestlandet. Studiens funn viser at lærere har en forståelse av at elever med stort læringspotensial er en heterogen elevgruppe, og at de kjenner til en rekke trekk som kjennetegner elever som regnes som elever med stort læringspotensial. Høy grad av refleksjon, selvstendighet og en iboende nysgjerrighet til å lære om fenomener som interesserer de blir trukket frem som sentrale trekk som gjør at elever med stort læringspotensial skiller seg ut fra jevnaldrende medelever. Samtidig blir det påpekt av flere at konsekvensen av manglende tilpasset opplæring for denne elevgruppen fører til mindre ivrighet hos enkelte elever, tendenser til å skape uro i klasserommet og manglende motivasjon til skolen. Funn indikerer også at lærere sliter med å identifisere elever med stort læringspotensial dersom de er av en annen type enn de som tydelig viser sine evner. Lærerne påpeker samtidig at elever med stort læringspotensial er en elevgruppe som i dagligdagse undervisningssituasjoner blir sittende og vente for lenge på nye utfordringer, ofte fordi man har en forventning og tro om at de klarer å komme seg videre på egenhånd til motsetning til andre elevgrupper. Tid, ressurser og mangel på voksenpersoner blir pekt på som faktorer som gjør det utfordrende å muliggjøre en berikelsesfremmende opplæring for elever med stort læringspotensial. Digitale hjelpemidler og en-til-en samtaler med elever blir trukket frem som faktorer som skaper større muligheter for å kunne gi elever med stort læringspotensial den støtten de trenger for å realisere sitt potensial. Andre funn indikerer dog at den tilpassede opplæringen i undervisningssituasjoner kan utgå for elever med stort læringspotensial.
dc.description.abstractThis master’s thesis is about adapted teaching for gifted children. The aim of this study is to uncover teachers understanding of and experience with gifted children and how they use this knowledge in order to adapt the teaching for gifted children in their classroom. The research question for this study is “How does teachers understand gifted children, and what do they tell about how they adapt the teaching for these pupils?”. The empirical material is collected through qualitative interviews. The selection of informants consists of five teachers from the eastern and western Norway. The findings in this study show that teachers has an understanding of gifted children as a heterogeneous group, and they recognize several characteristics of these pupils. High degree of reflection, independence and an inherent curiosity is pointed out as significant characteristic of gifted children that separates them from their peers. Simultaneously, the teachers tell that some gifted children who has not received adapted teaching show signs of less eager, a tendency to disturb the teaching and lack of motivation towards school work. Findings also indicates that teachers struggle to identify gifted children if they are not the type of pupil that shows his or her skills. The teachers also point to the fact that gifted children is a group that often is left to themselves in daily teaching situations, because one have an expectation that these pupils can continue the progress in their work on their own in unlike other pupils. Time, resources and lack of people in the classroom is pointed out as factors that makes it challenging for teachers to adapt their teaching for gifted children in the classroom. Digital aids and one-to-one conversations are highlighted as factors that makes it easier for teachers to adapt their teaching. Other findings indicates that adapted teaching for gifted children is not prioritzed in a daily basis.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleTilpasset opplæring for elever med stort læringspotensial
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record