Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorEngelund, Anna Katrine Røvik
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:45Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:45Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111594821:33178192
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019749
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en kvalitativ studie som belyser hvordan lærere legger til rette for utforskende arbeidsmåter i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet og hvordan dette kan bidra til å oppfylle intensjonen om tilpasset opplæring i skolen. Dette er videre sett i lys av de kompetanser som lærere trenger for å undervise i naturfag. Datamaterialet er innhentet ved bruk av observasjon og intervju med tre lærere i norsk skole, som alle underviser i naturfag på ungdomstrinnet. Forskningsspørsmålene er først og fremst rettet mot lærernes erfaringer og refleksjoner knyttet til utforskende arbeidsmåter og tilpasset opplæring i naturfag. Resultatene fra studien viser at utforskende arbeidsmåter er noe som det legges til rette for på ungdomstrinnet i varierende grad. Realiteten i skolen er annerledes enn hva som kommer frem i litteraturen, ved at utforskende arbeidsmåter fremstår mer delt i undervisningen enn hva teorien tilsier. Tilpasset opplæring er noe som står sentralt i lærernes utøvelse av sin profesjon, men som har flere utfordringer. Det fremstilles som noe enkelt å oppfylle i litteraturen, men vanskeligere å utøve. Det er fortsatt rimelig å anta at de utforskende arbeidsmåtene som det blir tilrettelagt for i undervisningen, er med på å styrke tilpasset opplæring.
dc.description.abstractThe title of this master thesis is “Inquiry-based teaching and adapted education in science at lower secondary school”. This master's thesis is a qualitative study that sheds light on how teachers facilitate inquiry-based teaching in science education at lower secondary school and how this can help to fulfill the intention of adapted education in school. This is also considering the skills that teachers need to teach science. The data has been obtained using observation and interviews with three teachers in Norwegian schools, all of whom teach science in lower secondary school. The research questions are primarily aimed at teachers' experiences and reflections related to exploratory working methods and adapted training in science. The results of this study shows that inquiry-based teaching are facilitated in lower secondary school to varying degrees. The reality of the school is different from what appears in the literature, in that inquiry-based ways of working appear more divided in teaching than the theory implies. Adapted education is something that is central to the teachers' exercise of their profession, but which has several challenges. It is presented as something easy to fulfill in literature, but more difficult to practice. It is still reasonable to assume that the inquiry-based ways of working that are facilitated in teaching contribute to strengthening adapted education.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUtforskende arbeidsmåter og tilpasset opplæring i naturfagundervisningen på ungdomstrinnet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel