Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorFretheim, Guro Wollheim
dc.date.accessioned2022-09-20T16:17:52Z
dc.date.available2022-09-20T16:17:52Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:111594821:30411680
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3019757
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractLesing er en av de fem grunnleggende ferdighetene i skolen, og er helt nødvendig å mestre for å ta del i det norske samfunnet. Det kan se ut til å være en trend i skolen hvor ungdomsskoleelever leser mindre skjønnlitteratur. I denne oppgaven ønsket jeg derfor å se nærmere på hva og hvordan en liten gruppe ungdomsskoleelever leser. Med dette som utgangspunkt kan videre opplæring i lesing og skjønnlitteratur diskuteres. Problemstilling er derfor: Hva slags lesere og lesevaner finner vi blant en gruppe ungdomsskoleelever, og hvordan kan norsklærere motivere elever med dette utgangspunktet til økt lesing? Gjennom kvalitative gruppeintervju samlet jeg informasjon om hvilket forhold ti elever på ungdomstrinnet hadde til lesing og litteratur og hvilke lesevaner de hadde, både i og utenfor skolen. Resultatene fra undersøkelsen viste at nesten alle i informantgruppa var svært lite motivert til å lese. Litteraturen elevene hadde et forhold til var i stor grad barnelitteratur. De som uttrykte at de likte å lese bøker trakk fram serielitteratur, fantasy, spenning og lignende. I tillegg uttrykte elevene at de i liten grad opplevde litteraturen de leste på skolen som engasjerende, og at de i liten grad benyttet seg av lesestrategier mens de leste. Undersøkelsen kan peke mot at elevene har for lite kunnskap om strategisk lesing og hvordan dette kan hjelpe dem i leseaktiviteter. De kan også ha nytte av aktivt arbeid med å styrke lesemotivasjonen, gjennom for eksempel mer variert utvalg litteratur i skolen og etstørre fokus på lesing som en sosial aktivitet.
dc.description.abstractTitle: Reading in secondary school: A study of ten secondary school pupils reading habits and their experiences with fiction. Reading is one of the five basic skills in school, and a necessity to master to be able to take part in the Norwegian society. There seems to be trend in school where secondary school pupils read less fiction. I therefore wanted to take a closer look at what and how a small group of secondary school pupils read in this thesis. With this as a starting point we can discuss further teaching in reading and fiction. The research question for the thesis is: What kind of readers and reading habits can we find among a group of secondary school pupils, and how can teachers of Norwegian motivate pupils with this starting point to read more? I gathered information through qualitative group interviews about ten secondary school pupils experience with reading and fiction, and their reading habits both in and outside of school. The results of the study showed that almost everyone in the group of informants had very little motivation to read. The fiction they had experience with was largely children’s fiction. Those who expressed that they liked to read mentioned fictional series, fantasy, suspense and so forth. In addition, the pupils expressed that they found the fiction they read in school to be unengaging, and that they rarely used reading strategies while reading. The study could indicate that the pupils are lacking knowledge of strategic reading and how this could help them in reading activities. They could also benefit from actively working on strengthening motivation for reading, for example through a more varied selection of fiction in school and a bigger focus on reading as a social activity.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLesing på ungdomstrinnet: En studie av ti ungdomsskoleelevers lesevaner og deres erfaringer med skjønnlitteratur
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record