Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorAarset, Jørgen
dc.date.accessioned2022-11-03T17:10:11Z
dc.date.available2022-11-03T17:10:11Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:121669739:33166263
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3029986
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar utgangspunkt i forskningsspørsmålet: "Hva slags holdninger til matematikkfaget kan vi finne hos ungdomsskoleelever på norske montessoriskoler og hvordan vurderer og reflekterer de over sine egne holdninger?" For å svare på dette så har det blitt utført syv kvalitative intervjuer med syv ungdomskolelever fordelt på tre ulike norske montessoriskoler. Igjennom oppgavens teoridel så redegjør jeg for hovedsakelig tre ulike modeller for holdning som alle vurderer holdning fra ulike teoretiske og forskningsmessige utgangspunkt: McLeods (1992) modell av det affektive domenet, Den tredimensjonale modell for holdning (Di Martino & Zan, 2009), og Hannulas (2002) rammeverk for matematisk holdning. Jeg tar også for meg forskning knyttet til lærere og foreldres rolle i elevens holdningsutvikling. Metoden for innhenting av empiri har vært kvalitative intervjuer hvor ungdomsskoleelever fra montessoriskoler har blitt intervjuet om deres holdninger til matematikkfaget. Intervjuene har blitt bearbeidet med hjelp av SDI-metoden og resultatene presentert etter fire hovedtemaer som dukket opp i intervjuene: (1) Tegn til matematisk holdning, (2) Refleksjoner rundt egen holdning til matematikk, (3) Refleksjoner rundt foreldre og lærere og (4) Læringsmiljøet på montessoriskolen. Resultatene og oppgavens konklusjon viser til at elevene viser alle ulike holdninger til matematikkfaget og har alle ulike refleksjoner knyttet opp til det. Av disse så var det ett par elementer av holdningen deres som var sterkere enn andre: Elevenes verdisyn av matematikk som personlig viktig for deres egen fremtid og historier de hadde som de selv reflekterte som viktige momenter i livene deres og som har ført til den holdningen de hadde i dag. I tillegg var også deres foreldre og lærere viktige deltagere i deres egen holdning til matematikk.
dc.description.abstractThis master's thesis is based on the research question: "What kind of attitudes towards the subject of mathematics can we find in secondary school students at Norwegian Montessori schools and how do they assess and reflect on their own attitudes?" To answer this, seven qualitative interviews have been conducted with seven secondary school students distributed across three different Norwegian Montessori schools. Through the theory part of the thesis, I explain mainly three different models for attitude that all assess attitude from different theoretical and research specific points of view: McLeod's (1992) model of the affective domain, The three-dimensional model for attitude (Di Martino & Zan, 2009), and Hannula's (2002) framework for mathematical attitude. I also present research related to the role of teachers and parents in the development of student’s attitudes. The method for obtaining empirical evidence has been a series of qualitative interviews where secondary school students from Montessori schools have been interviewed about their attitudes towards mathematics. The interviews have been processed using the SDI method and the results presented according to four main themes that emerged in the interviews: (1) Signs of mathematical attitude, (2) Reflections on own attitude to mathematics, (3) Reflections on parents and teachers and (4) The learning environment at the Montessori school. The results and the conclusion of the assignment show that the students show all different attitudes towards the subject of mathematics and have all different reflections linked to it. Of these, there were a couple of elements of their attitude that were stronger than others: The students view of the value of mathematics as personally important for their own future and stories they had which they themselves reflected on as important moments in their lives and which have led to the attitude they had today. In addition, their parents and teachers were also strongly reflected on as important participants in their attitude to mathematics.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn kvalitativ undersøkelse av norske montessorielevers holdninger til matematikkfaget
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record