Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHagavei, Gry Sanaker
dc.date.accessioned2022-11-21T17:10:23Z
dc.date.available2022-11-21T17:10:23Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:121393260:52295621
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3033224
dc.description.abstractPeter F. Hjort har definert helse på følgende måte: «Helse er å ha overskudd til hverdagens krav og utfordringer» (Tønne, 2002). Skoleprestasjoner er en del av hverdagens krav, det sosiale liv er en del av hverdagens utfordringer. For at barn og unge skal kunne prestere på skolen, er det viktig at de føler seg trygge og ivaretatt. Ungdommen trenger et sted der de kan trekke seg tilbake og føle seg trygge og anerkjent. Både problemstilling og tittel har blitt endret underveis. Tittelen ble endret fra «I tillegg til savnet…» til «Det viktigste er å bli sett». Endringen av tittelen kom som en følge av en økende forståelse av at det er det alt handler om, å bli sett, å bli forstått og anerkjent. Problemstillingen ble endret flere ganger, og endte tilslutt med: Hvilke utfordringer møter mindreårige pårørende til straffedømte i møtet med skolen, og hvordan kan lærere støtte og hjelpe disse ungdommene? Oppgaven tar for seg ungdoms erfaringer i møte med skolen, etter at en nær pårørende er straffedømt. Den viser at ungdom opplever å bli ertet, utestengt og snakket om av medelever og i noen tilfeller også av lærerne. Oppgaven ser også på hvordan lærerne ved ulike ungdomsskoler møter disse elevene og hvordan de tenker at det burde være. Både ungdom og lærere sier i sine intervjuer at de ønsker et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og skolen, slik at ungdommen kan bli møtt på best mulig måte på skolen. En viktig forutsetning for dette, er at lærerne kjenner til at de har elever med nære pårørende i fengsel, og at ungdommen opplever at lærerne kjenner til dem og stiller seg tilgjengelige for ungdommen hvis de trenger det. Funnene viser at det ikke nødvendigvis er viktig for ungdommene å snakke om sine følelser omkring at de har en pårørende i fengsel, men mer at de vet at de har denne muligheten. Det viktigste for ungdommene er å bli sett, å bli anerkjent og forstått.
dc.description.abstractPeter F. Hjort has defined health like this: “Having good health means having enough energy for the demands and challenges in their everyday life” (Tønne, 2002). Good performances at school are a demand in their everyday life. Having a good social life is a challenge. To make sure that kids make good performances at school, it is important they feel safe and cared for. The kids need a place where they can relax and feel secured and acknowledged. While writing this essay, I have changed both the issue and the title several times. The first title was “In addition to the missing…”. It is now called “The most important thing is being seen”. The change was because I got an understanding while writing that this is what it is all about; being seen and understood. The issue was renamed several times and the issue is now: What challenges meet the minor relatives of criminals at school and what can the teachers do to support and help these kids? The thesis looks at teenagers experiences when they go to school after their relative has been convicted. It shows the teenagers experiences being bullied, shut out and backbite by other kids, and sometimes also the teachers. The thesis also look into how teachers at Junior High meets these students and how they want it to be. Both teenagers and teachers tell in their interviews they want a cooperation between the Correctional care and the schools, so the kids experience the best care in school. An important prerequisite to receive this is making sure the teachers know about which ones of their students having a relative in jail. It is also important the teenagers experiences acknowledgement and the teachers availability when they need it. The findings show that talking about their feelings is not necessary, the most important thing for these kids is knowing they can talk about it. The most important thing for these teenagers is being seen, acknowledged and understood.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleDet viktigste er å bli sett.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record