Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSlåsletten, Hanne Kristin.
dc.date.accessioned2023-01-04T17:10:12Z
dc.date.available2023-01-04T17:10:12Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:125641917:49628489
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3041045
dc.description.abstractTittel: Erfaringer med forebygging av reinnleggelser Problemstilling: Avansert klinisk sykepleieres erfaringer med å forebygge reinnleggelser hos eldre pasienter Bakgrunn: Med et økende antall eldre som reinnlegges i sykehus, er det nødvendig å se på hvilke faktorer som fremmer og hemmer muligheten til å forebygge disse reinnleggelsene. AKS har avansert kompetanse innen helsefremmende og forebyggende sykepleie, og er derfor godt egnet til å utføre slike oppgaver. AKS sin rolle er ikke like godt implementert i Norge, og derfor er det grunnlag for å se på hvordan disse erfarer reinnleggelser hos eldre pasienter i kommunehelsetjenesten Hensikt: Hensikten med prosjektet er å få kunnskaper om hvilke erfaringer avansert klinisk sykepleiere i kommunehelsetjenesten har med å forebygge reinnleggelser av eldre pasienter. Prosjektet har fokus på å se etter hvilke erfaringer avansert klinisk sykepleiere har rundt faktorer som fremmer og hemmer muligheten til å forebygge reinnleggelser hos eldre. Metode: Kvalitative metode med et eksplorativt design ble benyttet. Datainnsamlingen ble foretatt via individuelle dybdeintervjuer hos totalt fire informanter. Systematisk tekstkondensering ble brukt for å analysere innholdet. Resultat: Resultatene ble fordelt i tre ulike kategorier med to-tre sub-kategorier hver. Første kategori var behov for avansert kompetanse i kommunehelsetjenesten med sub-kategoriene pasienten i fokus, behov for bred og helhetlig kompetanse, og systematisk kartlegging og oppfølging. Kategori to var samhandling med tverrfaglig samarbeid og tett samarbeid med pårørende kommer pasienten til gode. Sist var kategorien organisatoriske forhold i helsevesenet med sub-kategoriene tilgjengelige ressurser og utfordringer med helsevesenets oppbygning. Nøkkelord: Eldre pasienter, reinnleggelse, avansert klinisk sykepleier Forkortelser: AKS = Avansert klinisk sykepleier
dc.description.abstractTitle: Experiences with prevention of readmissions Thesis question: Advanced clinical nurses’ experiences in preventing readmission in elderly patients Background: with an increasing number of older patients being readmitted to hospital, it is necessary to look at which factors promote an inhibit the possibility of preventing these readmissions. APN has advances expertise in health-promoting and preventive nursing, and is therefore well suited to carry out such tasks. APN’s role is not as well implemented in Norway, and therefore there is a need for looking at how the APNs experiences readmissions in elderly patients in the municipal health service. Method: The purpose of this project is to gain knowledge about which experiences APNs in the municipal health service have regarding preventing readmissions of elderly patients. The project focuses on looking at what experiences APNs have regarding factors that promote and inhibit the possibility of preventing readmissions in elderly patients. Result: The result was divided into three different main categories, with two-three sub-categories each. The first category was the need for advanced competence in the municipal health service with the sub-categories the patient I focus, need for broad and comprehensive competence, and systematic mapping and follow-up. Category two was interaction with interdisciplinary collaboration and close collaboration with relatives benefits the patient. Lastly were the category organizational conditions in the health care system with the sub-categories available resources and challenges with the structure of the health care system.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleErfaringer med å forebygge reinnleggelser
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel