Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBrenne, Berit Weum
dc.date.accessioned2023-01-06T10:21:05Z
dc.date.available2023-01-06T10:21:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3041498
dc.descriptionMasteroppgave i offentlig ledelse og styring (MPA). MPABL4901 Vår 2022. Handelshøgskolen Innlandet. Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapen_US
dc.description.abstractBakgrunnen for denne masteroppgaven er en økende politisk oppmerksomhet på omstilling og omorganisering i offentlig sektor. Fornying og forbedring blir sett på som en nødvendighet for å møte fremtidige utfordringer, og dette vil øke behovet for kunnskap og erfaringer om offentlige omorganiseringsprosesser. Flere statlige etater har de siste årene gått fra en geografisk regionmodell til en funksjonsmodell. Arbeidstilsynet gjennomførte en slik omorganisering i 2020, og danner grunnlaget for denne masteroppgaven. Betydning av utviklingstrekk som teknologi, effektivitet og demografi åpner for nye organisasjonsmodeller. Klassisk organisasjonsteori viser at de fleste organisasjoner søker stabilitet og forutsigbarhet. Hva ligger da til grunn for at organisasjoner omorganiseringer og gjennomfører slike endringsprosesser? Det blir her sentralt å se på innholdet i organisasjonsendringene og utvikle kunnskap om hva som driver fram disse prosessene, endringenes drivkrefter. Oppgaven har to problemstillinger er: «Hvilke drivkrefter og hensikter er lagt til grunn for valgt organisasjonsmodell?» og «Hvilke erfaringer har omorganiseringen gitt de ansatte?». Problemsstillingen tar utgangspunkt i organisasjonsteori med et instrumentelt og institusjonelt perspektiv. I tillegg benyttes teori om drivkrefter for endring, og hvordan disse fremstilles og oppfattes. Perspektivene representerer ulike måter å forklare drivkrefter, endringers innhold og motiver. Oppgaven har et kvalitativ forskningsdesign. Det er benyttet ulike kilder og metoder, både dokumentanalyse og kvalitative intervjuer. Samlet sett danner disse grunnlaget for empirien. Resultater av analysen viser drivkrefter som passer inn i begge perspektivene. Sett fra det instrumentelle perspektivet er det spesielt drivkrefter som legger til grunn en problemforståelse, som effektivisering og forvalting av ressurser som er gjennomgående. Organisasjonsendringen sees som en løsning på disse utfordringene. Sett fra det institusjonelle perspektivet er det særlig indre drivkrefter som følge av økt kompleksitet og omfang av oppgaver som er sentrale. Disse speiler et behov for økt samarbeid og spesialisering. Det er også vist til en forståelse for endring som er forenlig med myteperspektivet, der organisasjonen søker legitimitet. Av sentrale erfaringer er opplevelsen av økt styring og kontroll tydelig. Her fremheves også opplevd begrensing i reell medvirkning og et endret arbeidsmiljø med stor distanse mellom de ulike enhetene organisasjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.titleFra geografi til funksjon. En organisasjonsteoretisk analyse.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber111en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel