Show simple item record

dc.contributor.authorPoudel, Prabhat
dc.date.accessioned2023-02-17T13:52:40Z
dc.date.available2023-02-17T13:52:40Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3052016
dc.description.abstractUnderkulturer og fangvekster er vekster som kan dyrkes sammen med korn for å gi økologiske fordeler og øke diversiteten. Med mål om å undersøke effekten av forskjellige underkulturer, ble et det i løpet av mai til september 2019 og april til august 2020 gjennomført et feltforsøk hos Høgskolen i Innlandet, Blæstad, Ridabu, Norge. Forsøksleddene ble lagt ut som et split-plot design med vårhvete cv. ‘Mirakel’ og bygg cv. ‘Salome’ på stor-ruter og italiensk raigras, flerårig raigras og engsvingel som underkulturer (fangvekster) på småruter. Hver underkultur ble sådd samtidig eller to uker etter såing av hvete og bygg, og sammen med en kontroll, så ble det sju forsøksledd på småruter. Hver behandling ble gjentatt tre ganger. Resultatene viste ingen signifikant forskjell i kornavling under ulike underkulturer. Italienske raigras sådd på samme dag som kornet ga best underkulturvekst, mens engsvingel ga lavest vekst. Ugraset var betydelig lavere med italiensk raigras sådd på samme dag med kornet enn de andre underkultur-leddene. Avlingen av underkultur påvirket ikke utbyttet i form av kornavlinger, noe som indikerte at underkultur med fordel kan benyttes ammen med korn uten betydelig reduksjon i kornutbyttet, samtidig som de økologiske tjenestene til underkulturen ivaretas, som reduksjon av ugras, økt produksjon av organisk materiale og økt diversitet.en_US
dc.description.abstractAbstract: Cover crops are companion crops that can be grown together or in between main crops, e.g. cereals, to get ecological benefits and increase diversity. An experiment was conducted at the research station at Innlandet University College, Blæstad, Ridabu, Norway, to examine the effect of various cover crops on the performance of cereals and their ecological services. The trials were conducted from May to September 2019 and from April to August 2020. The experimental units were laid out as a split-plot design with spring-wheat cv. ‘Mirakel’ and barley cv. ‘Salome’ as the main crops and Italian ryegrass, perennial ryegrass and meadow fescue as cover crops (on sub-plots). Each cover crop was sown at the same time and two weeks after sowing the wheat and barley, along with a control plot, making seven subplot treatments, and each treatment was replicated thrice. There was no significant difference in grain yield of the main crops under different cover crops. The cover crop grew well after harvesting the cereals, and the cover crop growth was better in wheat than in barley. The Italian ryegrass sown on the same day as cereal crops had the highest biomass production, whereas meadow fescue had the lowest growth. The weed was significantly lowest under Italian ryegrass sown on the same day as the cereal crops. The cover crop did not affect the yield of cereal crops, which indicated that cover crops could be successfully cultivated with cereal crops without significant reduction in grain yield, along with the ecological services of the cover crops, such as weed suppression and organic matter addition and increased diversity.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.subjectcover cropsen_US
dc.subjectintercroppingen_US
dc.subjectunderkulturen_US
dc.titleINTERCROPPING CEREALS WITH RYEGRASS AND OTHER CROPS FOR IMPROVED DIVERSITY: RESULTS FROM A TWO YEARˈS TRIAL AT INNLANDET, NORWAYen_US
dc.title.alternativeUnderkultur i korn ved og bruk av raigras og andre vekster for økt diversifisering: resultater fra et toårig forsøk i Innlandet, Norge.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Landbruks- og Fiskerifag: 900en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record