Show simple item record

dc.contributor.authorWikenros, Camilla
dc.contributor.authorZimmermann, Barbara
dc.contributor.authorEriksen, Ane
dc.contributor.authorEsselin, Anders
dc.contributor.authorFalkevik, Maria
dc.contributor.authorLund, Pia Knøsen
dc.contributor.authorLøken, Øivind
dc.contributor.authorNordström, Jonas
dc.contributor.authorSand, Håkan
dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.date.accessioned2023-03-09T08:04:47Z
dc.date.available2023-03-09T08:04:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8380-405-8
dc.identifier.issn2535-4140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3057224
dc.description©Forfatterne/Høgskolen i Innlandet, 2023en_US
dc.description.abstractIndre Skandinavia kjennetegnes av et sammenhengende barskogområde med store viltbestander (naturarv) som preger regionens skogbruk og jakt (kulturarv). Til tross for at naturressursene er grenseoverskridende, forvaltes og utnyttes de ulikt på hver sin side av administrative grenser. Det fører til interessekonflikter og ugunstige forvaltningsmodeller og forvaltningsenheter som ikke tar hensyn til dyrenes økologi. Vindkraftutbygging har akselerert i Indre Skandinavias barskogområder, uten at man er klar over konsekvensene for viltbestander generelt og på tvers av forvaltningsregioner spesielt. Det er et stort behov for forvaltningsrelevant kunnskap som tilrettelegger for og forbedrer grenseoverskridende samarbeid. GRENSEVILT 2 (2020-2022) er en oppfølging av prosjektet GRENSEVILT 1 (2017-2021). Ny kunnskap og ressursgruppens arbeid førte til et uttrykt ønske fra forvaltningen, grunneiere og interesseorganisasjoner i Sverige og Norge om en konkretisering av samarbeidet samt økt kunnskapsinnhenting som underlag for samarbeidet. GRENSEVILT 2 hadde som overordnet mål å øke samordningen av viltforvaltning på tvers av grensen og i områder under press fra menneskelige inngrep. Projektet har hatt to delmål med fokus på å forstå forvaltningsmessige og biologiske forutsetninger for å oppnå et bedre forvaltningssamarbeid, og å forstå effekter av vindkraftutbygging på vilt og jakt. Prosjektets arbeid mot de to delmålene har hatt to hovedkomponenter: 1) oppbygging av et forskningsbasert, forvaltningsrelevant kunnskapsgrunnlag, og 2) nettverks- og kommunikasjonsarbeid på ulike nivåer. GRENSEVILT 2 følger Interregs prosess til å skape regional merverdi gjennom å bli kjent med hverandre, dele kunnskap, og finne fram til felles, grenseoverskridende løsninger. Prosjektgruppen bestod av forskere og forvaltere fra Norge og Sverige, samt en prosessleder. I GRENSEVILT 2 prosjektet har vi lagt en struktur for regionalt samarbeid på tvers av grensen. Vi har økt forståelsen av forvaltningsmessige, metodiske og økologiske forutsetninger for samarbeid i elgforvaltningen. Gjennom scenariediskusjoner, oppbygging av en felles kartløsning, og ny kunnskap har prosjektet diskutert nye adaptive forvaltningsmodeller som tar hensyn til elgens vandringer på tvers av grensen og ulike interesser knyttet til skog, jakt, elg, ulv og jerv. GRENSEVILT 2 har tatt fram mer kunnskap om effekter av den stadig økende utbygging av vindkraft i Indre Skandinavias felles skogressurser. Forflytningsdata fra elg, ulv og jerv merket med GPS-halsbånd samt elgmøkktellinger ble analysert for å øke forståelsen av hvordan slike tekniske inngrep i skoglandskapet kan påvirke atferden og områdebruken til ville dyr. Vi har også kartlagt jaktuttaket av elg lokalt og jegernes opplevelse av vindkraftutbyggingen. Under hele prosjekttiden har vi hatt et nært samarbeid med ressursgruppen, som var satt sammen av norske og svenske representanter fra forvaltningen, grunneiere, næringslivet, forskningen og interesseorganisasjoner. Denne gruppen hadde en avgjørende rolle i prosjektet med en tett møteplan og fortløpende prosessledelse. Kommunikasjon var helt sentralt for å kunne nå vårt hovedmål om økt samordning av viltforvaltningen og vi har fulgt en kommunikasjonsplan under prosjektets gang. I GRENSEVILT 2 utnyttet vi strukturene som ble bygget i GRENSEVILT 1 (hjemmeside, Facebook-side, kontaktnett for nyhetsbrev, mediakontakter, lokale, regionale og nasjonale fagfora for foredrag) men har også arbeidet med andre kommunikasjonskanaler (kartfortellinger og film). I tillegg har vi forberedt innholdet i den planlagte internasjonale forsknings- og forvaltningskonferansen «Wolves Across Borders» som avholdes i mai 2023.en_US
dc.description.abstractAbstract Inner Scandinavia is characterized by a contiguous coniferous forest area with large wildlife populations (natural heritage), which are crucial for the forestry and hunting of the region (cultural heritage). Despite the cross-border nature of forest and wildlife resources, they are managed and utilized differently on different sides of administrative borders. This leads to conflicts of interest and unfavorable models and units for management, which do not take the animals' ecology into account. Wind power development has accelerated in the coniferous forest areas of Inner Scandinavia, whilethere is a lack of knowledge of the consequences for wildlife populations in general and across management regions in particular. There is a great need for knowledge to facilitate and improve cross-border cooperation and management. GRENSEVILT 2 (2020-2022) is a follow-up from the project GRENSEVILT 1 (2017-2021). Newly acquired knowledge and the work of the resource group led to an expressed desire from the management, landowners and advocacy groups in both countries for a concretization of the collaboration as well as increased knowledge acquisition as a basis for this collaboration. GRENSEVILT 2 had the primary objective of increasing the coordination of wildlife management across the border and in areas that are under pressure from human intervention. The project has had two secondary objectives; understanding the biological and management prerequisites to improving management cooperation, and to understand the effects of wind power development on wildlfe and hunting. The project's work towards the two secondary objectives has had two main components: 1) developing a research-based knowledge base relevant to management, and 2) networking and communication work at various levels. GRENSEVILT 2 follows Interreg's process for creating regional added value by getting to know each other, sharing knowledge, and finding joint, cross-border solutions. The project group consisted of researchers and managers from Norway and Sweden, as well as a process manager. In the GRENSEVILT 2 project, we have established a structure for regional collaboration across the border. We have increased the understanding of methodological, ecological, and management prerequisites for cooperation in moose management. Through discussions of scenarios, development of a common GIS solution, and new knowledge, the project has explored new adaptive management models that take into account the seasonal cross-border moose migration as well as various interests associated with forests, moose, wolves and wolverines. GRENSEVILT 2 has increased the understanding of the effects of the continuously increasing wind power development in Inner Scandinavia's shared forests. Movement data from moose, wolves and wolverines equipped with GPS collars, as well as moose pellet counts, were analyzed to increase the understanding of how such technical interventions in the forest landscape can affect the behavior and area use of wild animals. We have also studied the local moose harvest and the hunters' experience of the wind power development. During the entire project period, we have had close collaboration with the resource group, which included Norwegian and Swedish representatives from the management, landowners, business, research, and advocacy organizations. This group had a vital role in the project with a tight meeting schedule and continuous process management. Communication was essential to achieving our main goal of increased coordination of wildlife management, and we have followed a communication plan during the course of the project. In GRENSEVILT 2 we utilized the structures established in GRENSEVILT 1 (website, Facebook page, contact network for newsletters, media contacts, local, regional and national professional forums for lectures) but have also worked with other communication channels (story maps and film). In addition, we have prepared the content of the planned international research and management conference "Wolves Across Borders", which will be held in May 2023.en_US
dc.language.isosween_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesCommissioned report;8/2023
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;8/2023
dc.subjectbarskogen_US
dc.subjectelgen_US
dc.subjectgrenseoverskridendeen_US
dc.subjectviltforvaltningen_US
dc.subjectjakten_US
dc.subjectjerven_US
dc.subjectulven_US
dc.subjectvindkraften_US
dc.subjectconiferous foresten_US
dc.subjectwildlife managementen_US
dc.subjecthuntingen_US
dc.subjectmooseen_US
dc.subjectwind poweren_US
dc.subjectwolfen_US
dc.subjectwolverineen_US
dc.titleGRENSEVILT 2 - Sluttrapport til Interreg Sverige-Norgeen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Økologi: 488en_US
dc.source.pagenumber57en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record