Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEndrerud, Hans Christian
dc.contributor.authorRuud, Tommy
dc.contributor.authorEidem, Bjørn
dc.contributor.authorStræte, Egil Petter
dc.contributor.authorGjefsen, Mads Dahl
dc.contributor.authorJohnsen, Fred Håkon
dc.contributor.authorRuud, Lars Erik
dc.date.accessioned2023-03-14T12:24:51Z
dc.date.available2023-03-14T12:24:51Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8380-403-4
dc.identifier.issn2535-4140
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3058153
dc.description.abstractNorsk: Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt gjennomført som et samarbeid mellom Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning og Høgskolen i Innlandet. Tilnærmingen er todelt; der del 1 er en innledende litteraturstudie som gir oversikt over relevant norsk og internasjonal forskning omkring redusert jordarbeiding og forbedrede jordarbeidingsteknikker, med hensyn på reduserte klimagassutslipp og miljøbelastninger. Del 2 er hoveddelen av rapporten, og er en pilotstudie som omhandler bønders interesse for og erfaring med redusert jordarbeiding i sin daglige drift, og er basert på intervjuer med i alt 12 gårdbrukere på Østlandet og i Trøndelag. Med redusert jordarbeiding menes endringer i antall operasjoner og tilpasning til nye redskapstyper, slik at det benyttes færre operasjoner enn tidligere for å bearbeide og bruke jorda. I mange tilfeller betyr redusert jordarbeiding bortfall av veltefjølsplog, men ikke alltid. Vi belyser bøndenes teknikker for jordarbeiding, som harving og andre arbeidsoperasjoner på jordbruksarealene. Valgene av teknikker og operasjoner tas for eksempel hos enkelte bønder som følge av tilpasninger til værforhold, økonomisering av drift, eller forsøk på å redusere klimagassutslipp, i noen tilfeller alt sammen. Andre bønder kjenner til mulighetene for, eller har forsøkt å endre teknikker og operasjoner, men har likevel valgt å fortsette som tidligere. Alle bøndenes valg bunner ifølge dem selv i deres ideer om best mulig bruk av jorda. Rapporten inneholder funn som det vil bygges videre på i utformingen av hovedprosjekt innen fremtidige valg av jordarbeidingsstrategier i Norge, tilpasset et endret klima, krav til lavere energibruk ved jordarbeiding og bedret virkningsgrad i arbeidsoperasjonene tilknyttet jordarbeiding og planteetablering.en_US
dc.description.abstractEnglish: This report is the result of a preliminary project conducted in a collaboration between Ruralis – Institute for Rural and Regional Research and HINN – Inland Norway University of Applied Sciences. Our approach consists of two parts; Part 1 is a literature review of relevant Norwegian and international research on reduced soil tilling and improved techniques of soil cultivation, including effects on climate gas emissions and environmental hazards. Part 2 is the main part of the report and, is a pilot study about farmers’ interest in and experiences with reduced soil tillage in their daily farming operations. This qualitative study is based on interviews with 12 farmers in two areas, the Østlandet area in the eastern part of Norway and Trøndelag county in the middle part of Norway. What is meant by reduced soil tillage is changes in number of operations and adjustments to new equipment, resulting in reduction in number of operations compared to former practices to cultivate the soil. In many instances reduced soil tillage is involves exclusion of the tillage plough, but this is not always so. We investigate the farmers’ techniques for soil tillage, such as harrowing and other operations in the fields. Their choice of techniques and operations are based on, amongst other things, the weather conditions, economization of the farming, or attempts in reducing climate gas emissions, in some instances all of them at once. Other farmers know about the opportunities for, or have tried to change, techniques and operations, but have chosen to continue previous procedures. All the farmers’ choices are, according to themselves, based on their own ideas regarding how to best cultivate the soil. The report contains results which we will build on in our preparations for a main project researching future choices of soil tillage strategies in Norway, that is, strategies adapted to a changing climate, resulting in reduced energy consumption and improved efficiency in the operations on soil and plant cultivation.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Innlandeten_US
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport;6/2023
dc.subjectjordbruken_US
dc.subjectplantedyrkingen_US
dc.subjectjordarbeidingen_US
dc.subjectredusert jordarbeidingen_US
dc.subjectdirektesåingen_US
dc.subjectenergibruken_US
dc.subjectklimaendringeren_US
dc.titleEffekter av redusert jordarbeiding og forbedrede jordarbeidingsteknikker på klimagassutslipp i planteproduksjon – et forprosjekt.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Innlandet/Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskningen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel