Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorE. Regine Mjåtvedt Lindberg
dc.date.accessioned2023-03-17T17:10:22Z
dc.date.available2023-03-17T17:10:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:134244134:32164549
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3059072
dc.description.abstractHensikten med karriereveiledning er å hjelpe mennesker til å ta gode valg om utdanning, opplæring og arbeid, og det er et lovfestet, fylkeskommunalt tilbud til alle innbyggere. Problemstillingen som jeg ønsker å svare ut i denne masteroppgaven er: Hvordan kommer sosial urettferdighet til uttrykk i karriereveiledningssamtaler med afrikanske minoritetsspråklige kvinner? Formålet er å undersøke om hvordan temaet sosial urettferdighet kommer til uttrykk i karriereveiledningssamtaler, og hvordan karriereveiledere håndterer dette. Oppgaven presenterer en kvalitativ studie. Det har blitt gjennomført fire semistrukturerte individuelle intervjuer med fire karriereveiledere om deres erfaringer fra karrieresamtaler med afrikanske minoritetsspråklige kvinner. Systematisk tekstkondensering er blitt brukt til å analysere intervjuene. Iris Young definerer et sosialt rettferdig samfunn som et som ikke undertrykker. Hooley, Sultana og Thomsen har forsket på sosial rettferdighet, og deres fem utkikksposter omtales i oppgaven som en praktisk tilnærming til temaet. Nancy Arthurs modell for kulturorientert karriereveiledning trekkes fram som et støttende rammeverk for karriereveiledere i utvikling av egen kulturelle kompetanse. Informantene var opptatt av temaet sosial rettferdighet og snakket om hvordan deres egne holdninger og verdier ble utfordret og endret i møte med afrikanske minoritetsspråklige kvinner. Alle informantene beskrev at de har behov for å kunne bruke skjønn i yrkesutøvelsen for lettere å kunne bidra til å bekjempe de undertrykkende strukturene kvinnene møter. Tidligere traumatiske opplevelser fra hjemlandet, eller fra år på flukt, kunne medføre at informantene kom i skvis mellom rollen som karriereveileder og medmenneske. Kulturell kapital ble trukket fram som en ressurs hos mange av de afrikanske kvinnene. Karriereveiledere må peke på sosialt urettferdige strukturer i det norske samfunnet, bidra til å endre systemene, og de må bruke skjønn for å hjelpe den enkelte kvinne til å finne sin individuelle vei fram mot et godt liv og en god yrkeskarriere. Kulturorientert karriereveiledning vil styrke karriereveiledning til afrikanske minoritetsspråklige kvinner og dermed også bidra til bekjempelse av sosial urettferdighet. Nøkkelord: Karriereveiledning, sosial urettferdighet, afrikanske minoritetsspråklige kvinner, kulturorientert karriereveiledning, fallgruver og fem utkikkspostene.
dc.description.abstractThe purpose of career counselling is to help people make good decisions about education, training, and work, and it is a legally mandated, county-level service offered to all residents. The issue I wish to address in this master's thesis is: How is social justice expressed in career counselling conversations for African immigrant women? The aim is to investigate how the theme of social justice is expressed in career counselling and how career counsellors handle it. The thesis presents a qualitative study. Four semi-structured individual interviews with four career counsellors about their experiences from career conversations with African minority language women were conducted. Systematic text condensation was used to analyse the interviews. Iris Young defines a socially just society as one that does not oppress. Hooley, Sultana, and Thomsen have done research on social justice, and their five signposts is a practical approach to the topic. Nancy Arthur's model for Culture-Infused Counselling culturally oriented career counselling is highlighted as a supporting framework for career counsellors in developing their own cultural competence. The informants were interested in the topic of social justice and talked about how their own attitudes and values were challenged and changed in the face of African minority linguistic women. All informants described that they need to be able to use discretion in their professional practice to better contribute to combating the oppressive structures that women face. Previous traumatic experiences from their home country, or from years of fleeing, could put informants in a difficult position between their role as career counsellors and human beings. Cultural capital was highlighted as a resource among many of the African women. Career counsellors must point out socially unjust structures in the Norwegian society, contribute to changing the systems, and use their discretion to help each woman find her individual path towards a good life and a good career. Culturally oriented career counselling will strengthen career counselling for African minority linguistic women and also contribute to combating social injustice. Keywords: Career guidance, social injustice, African minority language women, culturally oriented career guidance, pitfalls and five signpost.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvordan kommer sosial urettferdighet til uttrykk i karriereveiledningssamtaler med minoritetsspråklige afrikanske kvinner?
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel