Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorDevold, Reidar
dc.contributor.authorHestnes, Even
dc.date.accessioned2023-04-24T16:11:50Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110525504:30549229
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064654
dc.description.abstractHensikten med oppgaven har vært å se på lederes bevissthet til sikkerhetskultur, og deres oppfatninger rundt muligheten til å skulle påvirke/endre sikkerhetskulturen, samt få ett innblikk i hvordan de så for seg at slik påvirkning/endring kunne bli gjennomført. Vi har i oppgaven hatt en overordnet problemstilling, som vi har forsøkt å belyse gjennom to forskningsspørsmål. Problemstillingen vi ønsket å belyse var: “Hvordan er bevisstheten rundt sikkerhetskultur i organisasjoner, og er det en oppfatning at ledere kan påvirke denne?” Forskningsspørsmålene som ble brukt for å belyse denne overordnede problemstillingen var: “Hvordan er bevisstheten til ledere når det kommer til sikkerhetskultur?” “Er det en oppfatning blant ledere at man kan påvirke sikkerhetskultur, og isåfall hvordan?” Vi mener at denne studien trengs, ettersom vi har sett flere studier som har undersøkt lignende temaer, men som da bare har forholdt seg til enkeltbedrifter. Vi ønsket derfor å undersøke om det fantes indikasjoner på overførbarhet på tvers av flere organisasjoner. En av målsettingene våre var at oppgaven skulle kunne bli brukt som en nyttig rammeverk, som ledere kan benytte seg av for å analysere sikkerhetskulturen i organisasjonen deres. Undersøkelsen ble gjennomført med en kvalitativ tilnærming, der vi primært tok i bruk dybdeintervjuer, og dokumenter som sa noe om verdigrunnlaget, gjennom en eksplorerende komparativ case undersøkelse.
dc.description.abstractThe purpose of this study has been to investigate leaders' awareness about safety culture, and their view on the possibility to influence or change the safety culture, and thus give an insight in how they would imagine such influence or change being done. In this study we had a superior research question, which we sought to illuminate through two minor research questions. The superior research question was: “How is the awareness about safety culture in organizations, and is there an perception that leaders can influence this?” The minor research questions that were used to illuminate this superior research question was: “How is the awareness of leaders when it comes to safety culture?” “Is there a perception amongst leaders that one can influence safety culture, and if so how?” Our opinion is that this study is needed, because we have seen multiple studies that have researched similar questions, but only focused on one corporation at a time. Therefore we wanted to investigate if there was any indication of generality across multiple organizations. One of our purposes was that this study could be used as a handy framework that leaders can use to analyze the safety culture in their own organizations. The study was carried out using a qualitative approach, where we primarily used in-depth interviews, and documents regarding their company values, though an exploratory comparative case study.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn komparativ casestudie av sikkerhetskultur, i tre organisasjoner
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel