Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHansen, Vidar
dc.contributor.authorBjørshol, Arnfinn
dc.date.accessioned2023-04-24T16:12:35Z
dc.date.available2023-04-24T16:12:35Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:112093523:51457296
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064692
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om tillitsbasert ledelse og strategiske valg knyttet til arbeidsorganisering med bakgrunn i de erfaringene vi har fått med to år mer eller mindre på hjemmekontor. I denne oppgaven har vi studert fjernarbeid og tillitsbasert ledelse i dybden. Det ser ut til å ha blitt tydelig at tillitsbasert ledelse en er forutsetning for å lykkes med hjemmekontor når ledere ikke har samme mulighet til å være tett på sine ansatte. Vi har ikke funnet mye materiale på hvilke forskjeller tillitsbasert ledelse gjør med de strategiske valgene virksomhetene forventes å ta når pandemien slipper taket. De fleste forventer at vi tar i bruk de erfaringene vi har gjort oss når vi skal tilbake til den «nye normalen». Vi har derfor formulert følgende problemstilling: I hvilken grad påvirker tillitsbasert ledelse strategiske beslutninger om arbeidsorganisering som tas i organisasjonene på vei ut av pandemien? Kort oppsummert kan vi si at tillitsbaserte ledere i større grad enn andre ledere; a) har hjemmekontor på agendaen, b) øker sannsynligheten for planlagte endringer i bruken av kontorlokaler, c) tror at ulike arbeidsoppgaver kan løses fra andre steder enn kontoret, d) og er mer tilbøyelig til å ansette medarbeidere som jobber fra andre steder enn arbeidsgivers lokaler. For å kunne gjennomføre disse analysene har vi utviklet en tillitsindeks på bakgrunn av et sett med korrelerte holdningsvariabler knyttet til hjemmekontor, fjernledelse og autonomi. Vi har ikke klart å finne frem til bruk av noen lignende indeks gjennom våre undersøkelser og forskning. Utvikling og testing av tillitsvariabelen har blitt en viktig del av avhandlingen vår, og bør være et interessant område for fremtidige prosjekter. Vi mener at samvariasjonen mellom tillitsindeksen og de fem ulike strategiske områdene vi har analysert, tyder på at grad av tillit og tillitsbasert ledelse påvirker de strategiske valgene i en mer fleksibel og utviklingsorientert retning. Nøkkelord: tillitsbasert ledelse, tillitsindeks, hjemmekontor, morgendagens arbeidsliv
dc.description.abstractThis master thesis is about trust-based leadership and strategic planning related to organization at work on the basis of the experience society has gained during two years of extensive telework. In this thesis, we have studied telework and trust-based management in depth. It seems to have become evident that trust-based management is a prerequisite for success for teleworking when managers do not have the same opportunity to have close contact, physically, with their employees. We have not managed to find much data showing what difference trustbased management makes to the strategic choices companies would be expected to make as the pandemic finally releases. Most people expect us to make use of the experiences we have gained as we are about to return to “a new normal". We have therefore formulated the following research question: To what extent does trust-based management influence strategic decisions concerning work organization that are made by organizations on their way out of the pandemic? In short, we conclude that trust-based leaders, to a greater extent than other leaders: a) have home office or telework on their agenda, b) increase the likelihood of planned changes in the use of office space, c) believe that different work tasks can be solved from other locations than the office, d) and are more likely to hire employees who work from other premises than their employers. In order to be able to carry out these analyses, we have developed a “trust-index” on the basis of a set of correlated attitude variables related to telework, remote management and autonomy. We have not been able to discover the use of any similar index in the course of our research. The development and testing of the trust variable has been an integral part of our dissertation and this aspect should be an interesting theme for future projects. We conclude that the covariation between the trust index and the five different strategic areas we have analysed indicates that the degree of trust and trust-based management has an influence on the strategic planning in more flexible and development-oriented directions. Keywords: trust-based management, trust index, home office, telework, future work life
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleTillitsbasert ledelse - fleksibilitet med endret balanse
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record