Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSande, Jon-Sverre
dc.date.accessioned2023-04-24T16:12:43Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.inn:inspera:110525064:52194466
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064701
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å se på hvilke faktorer som påvirker rolleforståelsen til mellomlederen i Norsk politi. Mellomlederen er en sentral ledelsesfunksjon i organisasjonen og skal håndtere mange oppgaver. Gjennom oppgaven ønsker jeg å øke bevisstheten på hvilke momenter som påvirker disse lederne i deres virke. For å avgrense oppgavens omfang, tar jeg for meg nivå fire lederne i politiet, avsnittsledere eller seksjonsledere. Dette er mellomledere som har personalansvar og bidrar til den daglige driften av sin seksjon eller avsnitt. Oppgaven tar for seg problemstillingen: Hvilke faktorer påvirker mellomlederrollen i politiet og hvilken betydning har det for mellomlederens rolleforståelse? For å besvare problemstillingen har operasjonalisert dette til fire forskningsspørsmål som er ulike faktorer som kan påvirke mellomlederen og dens rolleforståelse. Disse faktorene er; rekrutteringsprosessen, ledelsesutdannelse, Nærpolitireformen og arbeidskultur. Jeg anvender teori knyttet til rekrutering, ledelse, reform og arbeidskultur for å besvare problemstillingen. Oppgaven er blitt gjennomført som en kvalitativ studie, hvor primærempirien er innhente gjennom intervju av seks forskjellige mellomledere i politiet. Mine funn viser at det er flere faktorer som påvirker mellomlederen. Arbeidskultur og nærpolitireformen har påvirket mellomlederen i størst grad. Mellomlederne blir i stor grad påvirket av hvordan arbeidskulturen på egen seksjon eller avsnitt er. De bruker mye av sin tid til å sørge for at de ansatte har det bra, og blir påvirket i negativ retning hvis den er dårlig. Dette fører til at de i en hektisk hverdag må bruke mer kapasitet på arbeidskulturen enn på oppgavene de er satt til å utføre. Nærpolitireformen har ført til strukturelle endringer for mellomlederen. Mellomlederen beveger seg mer bort fra faget og mer mot en administrativ rolle. Fagansvaret blir i større grad delegert bort til andre som følgene av reformen. Rekrutteringsprosessen styrker rolleforståelsen til mellomlederne, da rollen og funksjon blir diskutert opp mot utlysningsteksten. Å ha formell lederkompetanse ser ut til å påvirke mellomlederen i mindre grad. Formalkompetansen bidrar i den grad at mellomledere tar beslutninger på bakgrunn i teori. Videre kommer det frem at mellomlederne anser å inneha formalkompetanse som et positivt supplement, sammen med erfaring fra politietaten.
dc.description.abstractThe objective of this master thesis is to explore the factors that influence role understanding for the middle management role within Norwegian law enforcement. The middle management role is a central leadership function in the organization, aiming to facilitate many leadership activities. Throughout the thesis I intend to increase awareness on which forces influence these leaders in their work. To define the scope I focus on level four leaders in law enforcement, which include section leaders. These are leaders with personnel responsibility that contribute to the daily operations in their section. The thesis explores the following problem statement: Which factors influence the middle management role in law enforcement and how does this affect role understanding of the middle management role? I have defined four research questions to examine the problem statement with factors that may influence the middle management role and the corresponding role understanding. These four factors are the recruitment process, leadership education, “Nærpolitireformen” and work culture.To analyze the problem statement I delve into theory related to recruitment, leadership, reform and work culture. The thesis has been conducted as a qualitative study, in which the primary empirical data is obtained through interviews of six different middle management leaders from Norwegian law enforcement. My findings show that there are multiple factors influencing the middle management role. Work culture and “Nærpolitireformen” have the most significant influence on middle management leaders. The leaders are to a large extent affected by the nature of the work culture in their section. They spend a considerable amount of time ensuring that the employees are generally happy with their work situation, and are influenced negatively if they do not succeed in this. This entails that the leaders have to spend more capacity on work culture and environment than other tasks they are set to perform. “Nærpolitireformen” has led to structural changes for the middle management role. The middle management role is becoming an increasingly administrative role. Professional responsibility is in a larger degree transferred to other roles as a consequence of the reform. The recruitment process tends to strengthen the role understanding of the middle management role, as the position advertisements serve as a means to further define the corresponding role and function. Having formal leadership competence seems to influence the middle management role to a lesser degree. Formal competence however contributes to the leaders more often making decisions that are based on theory. Furthermore, the results indicate that middle management leaders consider formal competence as a positive supplement, combined with experience from law enforcement.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvilke faktorer påvirker rollen til mellomledere i politiet?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record