Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGullord, Sara
dc.date.accessioned2023-06-23T16:10:25Z
dc.date.available2023-06-23T16:10:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:147999575:33118828
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3072945
dc.description.abstractOppgavens tittel: «Hadde det ikke vært for mitt fokus på relasjoner, ville jeg ikke kunne lagt til rette for aktiviteter som bidrar til utvikling» Undertittel: «Barnehagelæreres relasjonskompetanse i lys av Martin Bubers dialogfilosofi» Fra fødsel søker vi andre som kan forstå oss og støtte oss, og vi etablerer oss i et nett av relasjoner gjennom livet, skriver Løvlie Schibbye & Løvlie (2017, s. 19). Videre skriver Løvlie Schibbye & Løvlie (2017, s. 19) at deltakerne i disse relasjonene påvirker hverandre. For å få innsikt i egne opplevelser, bør man derfor vektlegge det mellommenneskelige og dets betydning i relasjonen. Ifølge Martin Buber betraktes mennesket som et individ med behov for tilknytning til andre mennesker (Helgeland, 2008, s. 20). Han tok utgangspunkt i blant annet Nietzsche, hvor de delte en bekymring for et økende fokus på materiell rikdom og komfort, fremfor kulturell og sosial utvikling hos menneskeheten (Palmer Cooper, 2016, s. 161). I en barnehage under press, med føringer fra både politiske og samfunnsmessige hold, har jeg undret meg over hvordan barnehagelæreres relasjonskompetanse stiller seg i dagens barnehage. For å undersøke dette, vil jeg bruke Martin Bubers dialogfilosofi som en inngang for å forstå mellommenneskelige relasjoner mellom barnehagelærere og barn i barnehagen. Problemstillingen i denne oppgaven er derfor: «Hvordan opplever pedagoger i barnehagen at deres relasjonskompetanse påvirker deres pedagogiske praksis?». For å få svar på min problemstilling har jeg intervjuet tre barnehagelærere. Jeg har valgt å benytte et semistrukturert forskningsintervju, slik at jeg kunne ha mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål dersom det skulle bli nødvendig. Det er grunn til å anta at ved å intervjue barnehagelærere, vil dette bidra til å belyse oppgavens problemstilling. Ved å anvende Martin Bubers dialogfilosofi som grunnlag for intervjuer og analyse, vil jeg kunne bidra med en filosofisk inngang til relasjoner i barnehagen. Resultatene i studien viser at barnehagelærerne er bevisste over egen relasjonskompetanse og vektlegger dette i møte med barn. Likevel opplever de det som utfordrende å nå Kunnskapsdepartementets (2017) overordnede mål for barnehagens innhold og oppgaver samtidig som de jobber med, og ivaretar relasjoner mellom seg selv og barna. I tillegg viser resultatene at barnehagelærerne møter barna som du og det for å ivareta de overordnede målene mens de jobber med relasjonene. Dette samsvarer med Martin Bubers teori om synet på den andre i møter med barn.
dc.description.abstractTitle: "Had it not been for my focus on relationships, I would not have been able to facilitate activities that contribute to development" Subtitle: Kindergarten teachers' relational competence in the light of Martin Buber's dialogue philosophy From birth we look for others who can understand us and support us, and we establish ourselves in a network of relationships throughout life, writes Løvlie Schibbye & Løvlie (2017, p. 19). Furthermore, Løvlie Schibbye (2017, p. 19) writes that the participants in these relationships influence each other. In order to gain insight into one's own experiences, one should therefore emphasize the interpersonal and its importance in the relationship. According to Martin Buber, man is regarded as an individual with a need for connection to other people (Helgeland, 2008, p. 20). He took his point of departure from, among others, Nietzsche, where they shared a concern for an increasing focus on material wealth and comfort, rather than cultural and social development in humanity (Palmer Cooper, 2016, p. 161). In a kindergarten under pressure, with leadership from both political and societal quarters, I have wondered how kindergarten teachers' relational skills are in today's kindergartens. To investigate this, I will use Martin Buber's dialogue philosophy as an entry point to understand interpersonal relationships between kindergarten teachers and children in the kindergarten. The problem in this thesis is therefore: "How do pedagogues in kindergarten experience that their relational competence affects their pedagogical practice?". To get an answer to my problem, I interviewed three kindergarten teachers. I have chosen to use a semi-structured research interview, so that I could have the opportunity to ask follow-up questions if necessary. There is reason to assume that by interviewing kindergarten teachers, this will help to shed light on the thesis' problem. By applying Martin Buber's dialogue philosophy as a basis for interviews and analysis, I will be able to contribute with a philosophical introduction to relationships in kindergarten. The results of the study show that the kindergarten teachers are aware of their own relational competence and emphasize this when meeting with children. Nevertheless, they find it challenging to reach the Ministry of Education's (2017) overall goals for the kindergarten's content and tasks at the same time as they work with, and look after relationships between themselves and the children. In addition, the results show that the kindergarten teachers meet the children like you and that to safeguard the overall goals while they work on the relationships. This corresponds to Martin Buber's theory about the view of the other in meetings with children.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.title«Hadde det ikke vært for mitt fokus på relasjoner, ville jeg ikke kunne lagt til rette for aktiviteter som bidrar til utvikling»
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record