Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorElvsveen, Torgrim
dc.date.accessioned2023-06-28T16:10:26Z
dc.date.available2023-06-28T16:10:26Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136495109:49454852
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3074065
dc.description.abstractI denne masteroppgaven undersøkes gitarlærernes rolle i gitaropplæringen og deres bruk av læringsressurser i opplæringssituasjonen. Masteroppgaven benytter seg i hovedsak av kvalitative metoder og står i en kvalitativ tradisjon. Datagrunnlaget har fremkommet gjennom kvalitative, individuelle intervjuer med fire gitarlærere som har ulik bakgrunn. Det teoretiske grunnlaget bygger på teori og tidligere forskning som omhandler læringsressurser, øving, motivasjon, musikk og -læringstradisjoner og didaktiske aspekter. I drøftingen kommer det frem at nivå, tradisjoner, motivasjon og øving er faktorer som det er viktig å ta i betraktning når det kommer til hvilke roller gitarlæreren bør innta, men også i forhold til hvordan og hvilke læringsressurser som bør tas i bruk. Det fremkommer også at bruken av nettbaserte læringressurser og gitarlærebøker kan ha ulike ulemper og fordeler. I masteroppgaven konkluderes det med at gitarlæreren fortsatt spiller en viktig rolle i gitaropplæringen og er viktig når det kommer til bruk av læringsressurser i den. Gitarlærerens rolle er omskiftelig og har mange oppgaveområder, og derfor kan han/hun aldri fullstendig erstattes av læringsressurser. Funnene i denne masteroppgaven viser at gitarlæreren kan fungere som en faglig sil og "buffer" som kan kvalitetssikre blant annet læringsressurser. Gitarlæreren kan veilede elevene sine når det kommer til øving og instrument i tilegg til å kunne være en "rollemodell". En gitarlærer som kjenner elevene sine, kan vurdere deres nivå, motivasjon og progresjon for deretter i samråd med elevene finne nivåtilpassede oppgaver som motiverer. Dette kan oppnås gjennom bruk av blant annet ulike læringsressurser. Det konkluderes også med at det er veldig mye materiale som kan bli til læringsressurser dersom gitarlæreren trekker det inn i undervisningen.
dc.description.abstractIn this master thesis, the role of guitar teachers in guitar practice and their use of learning resources in the teaching situation is examined. The master thesis mainly uses qualitative methods and is in a qualitative tradition. The data has emerged through qualitative, individual interviews with four guitar teachers who have different backgrounds. The theoretical fundation is based on theory and previous research that deals with learning resources, practice, motivation, music and learning traditions and didactic aspects. In the discussion, it emerges that level, traditions, motivation and practice are factors that it is important to consider when it comes to which roles the guitar teacher should assume, but also in relation to how and which learning resources should be used. It also appears that the use of online learning resources and guitar textbooks can have various disadvantages and advantages. In the master thesis, it is concluded that the guitar teacher still plays an important role in guitar training and is important when it comes to the use of learning resources in it. The guitar teacher's role is variable and has many task areas, and therefore he/she can never be completely replaced by learning resources. The findings in this master thesis show that the guitar teacher can function as a professional filter and buffer that can ensure the quality of, among other things, learning resources. The guitar teacher can guide his students when it comes to practice and instrument in addition to being able to be a "role model". A guitar teacher who knows his students, can assess their level, motivation and progression and then, in consultation with the students, find level-matched tasks that motivate. This can be achieved through the use of, among other things, various learning resources. It is also concluded that there is a great deal of material that can become learning resources if the guitar teacher draws it into the learning situation.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleGitarlærernes rolle i gitaropplæringen og deres bruk av læringsressurser i opplæringssituasjonen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record