Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKnutsen, Mia Helene
dc.date.accessioned2023-07-06T16:10:18Z
dc.date.available2023-07-06T16:10:18Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:148100654:51730393
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076689
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et resultat av en praksisnær utfordring jeg som karriereveileder/jobbspesialist møter til daglig i min jobbhverdag. Jeg jobber med ungdom som har falt utenfor og som ikke er i noen aktivitet. Utfordringen jeg opplever er når de står i overgangen fra ingen aktivitet til aktivitet, at de her ikke håndterer denne overgangen på en god måte. Noe som har ført til at de kommer tilbake til start, og står da i ingen aktivitet igjen. Problemstillingen min er derfor et resultat av dette. For å undersøke dette temaet har jeg valgt å gjennomføre en kvalitativ analyse, basert på fire Intervjuer med fire ungdommer i alderen 18-25 år. Ungdommene jeg intervjuer har nylig vært i en overgang fra ingen aktivitet til aktivitet, hvor de har får støtte og hjelp fra en jobbspesialist. De er fortsatt i aktivitet de startet i, og mitt ønske har vært å få kunnskap rundt deres opplevelse, følelser og erfaring om hva de mener var til hjelp for dem for å håndtere overgangen på en god måte. Ønsket med å få frem denne kunnskapen var for å skape en bevissthet for hvordan vi som jobber med ungdom kan bistå ungdommen på best mulig måte slik at de håndterer overgangen de skal i med best mulig utfall. Studien viser at ungdommene er motiverte for å komme seg ut i aktivitet, men de mangler kompetanse for å få dette til på egenhånd. Det kommer frem at de har liten tro på seg selv, liten kjennskap til sine egenskaper og at de har en stor frykt for å feile. Det belyses at oppfølgingen og veiledningen de har fått har ført til at de har fått økt kompetanse om seg selv og sine valgmuligheter. Støtten og tiden de har fått med sin veileder har gjort dem mer trygge på seg selv, og de har funnet frem til sine gode egenskaper og fått en bevissthet over yrker som kan passe for dem. Videre blir det vist til at deres selvtillit og mestringstro har økt, som har vært et resultat av at de har håndtert overgangen fra ingen aktivitet til aktivitet på en god måte. Når jeg startet å undersøke hvordan forskning som var på dette temaet fra tidligere fant jeg overraskende lite. Det kan derfor virke for meg som at dette er et tema som flere kan ha nytte av. Jeg håper derfor kunnskapen som kommer frem fra denne oppgaven vil kunne hjelpe flere enn meg med økt innsikt for hvordan man kan være en karriereveileder for ungdom som skal i overgangen fra ingen aktivitet til aktivitet.
dc.description.abstractThis master's thesis is a result of a practical challenge that I, as a career counsellor/job specialist, face daily in my everyday work. I work with young people who have dropped out of school and job and who are not in any activity. The challenge I experience is when they are in the transition from no activity to activity, that they do not manage this transition in a good way. Which has led that they are returning to start, and then standing in no activity again. To investigate this topic, I have chosen to conduct a qualitative analysis, based on four interviews with four young people at age 18-25. The young people I interview have recently been in a transition from no activity to activity, where they have received support and help from a job specialist. They are still in the activity they started in, and my wish has been to gain knowledge about their experience, feelings and experience of what they believe was helpful for them to manage the transition in a good way. The desire to bring out this knowledge was to create an awareness of how we who work with young people can assist young people in the best possible way so that they manage the transition they are going through with the best possible outcome. The study shows that young people are motivated to get a job or start study, but they lack the skills to do this on their own. It emerges that they have little faith in themselves, little knowledge of their qualities and that they have a great fear of failing. It is highlighted that the follow-up and guidance they have received has led to them gaining increased competence about themselves and their options. The support and time they have received with their supervisor has made them more confident in themselves, and they have discovered their good qualities and gained an awareness of professions that might suit them. Furthermore, it is shown that their self-confidence and belief in coping has increased, which has been the result of them managing the transition from no activity to activity in a good way. When I started to investigate how research was on this topic from the past, I found surprisingly little. It may therefore seem to me that this is a topic that several people can benefit from. I therefore hope that the knowledge that emerges from this assignment will be able to help more people than me with increased insight into how a career counsellor for young people one can be who are going through the transition from no activity to activity.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleFra redsel for å feile til opplevd mestring
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record