Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBerg, Thomas
dc.contributor.authorSolberg, Petter
dc.date.accessioned2023-07-06T16:10:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:147695654:148537613
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076705
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTittel: En narrativ litteraturstudie i beslutningstaking ved politiets operasjonssentral. Problemstilling: Hvordan påvirker beslutningsteorier og organisasjonsmessige faktorer, politioperatørens meldingsmottak ved politiets operasjonssentraler? Hensikten med studien: Hensikten med studien er å belyse de komplekse faktorene som er med på å påvirke hvordan politioperatører ved en operasjonssentral i politiet tar beslutninger i et meldingsmottak. Med et meldingsmottak menes det en samtale som kommer pr telefon fra publikum inn til politiet på tlf. 02800 eller tlf. 112. Spørsmålet studien reiser, er hvordan de ulike beslutningsteoriene og organiseringen av politiet påvirker beslutningene som tas på et særdeles lite informasjonsgrunnlag, kombinert med høy grad av tidspress. Videre er hensikt å se hvordan beslutningsteorier er med på å gi en bedre forståelse for hvordan beslutninger tas i et meldingsmottak. Metode: For å svare på studiens problemstilling er litteraturstudie med en narrativ tilnærming benyttet som metode. Litteraturstudien baseres på et vidt søk i eksisterende litteratur. Denne litteraturen er så blitt benyttet for å svare på problemstillingen og problemstilling. Resultater: Studien peker på viktigheten av bevisstheten rundt de ulike beslutningsteoriene, og kombinasjonen rundt bruken av disse i meldingsmottaket ved operasjonssentralen. Den viser også at det er tendenser til at ressurstilgangen i politidistriktene påvirker prioriteringen av oppdraget internt i politiets loggføringssystem (PO). Konklusjon: Som et resultat av litteraturstudien er følgende konklusjon at bruken av beslutningsteorier, tidligere opplevde erfaringer og organisasjonsmessige faktorer påvirker meldingsmottaket som gjøres på politiets operasjonssentral. Nøkkelord i oppgaven: Politiet, Meldingsmottak, Operasjonssentral, Beslutningstaking.
dc.description.abstractTitle: A narrative literature study in decision-making at the police operations centre. Research problem: How do decision theories and organizational factors affect the police operator's message reception at the police's operation centres? Purpose: The purpose of the study is to shed light on the complex factors that help to influence how police operators at a police operations center make decisions in a message reception. By receiving a message, we mean a call that comes by phone from the public to the police on tel. 02800 or tel. 112. The question raised by the study is how the various decision-making theories and the organization of the police affect the decisions that are made on an extremely small basis of information, combined with a high degree of time pressure. Furthermore, the purpose is to see how decision theories help to provide a better understanding of how decisions are made in a message reception. Methodology: In order to answer the study's problem, a literature study with a narrative approach is used as the method. The literature study is based on a broad search of existing literature. This literature has then been used to answer the problem and research questions. Results: The study points to the importance of awareness of the various decision theories, and the combination of these in the message reception at the operations Centre. It also shows that there are tendencies for the access to resources in the police districts to affect the prioritization of the assignment internally in the police's logging system (PO). Conclusion: As a result of the literature study, the following conclusion is that the use of decision theories, previously experienced experiences and organizational factors influence the reception of messages at the police operations Centre. Keywords: Police, Message reception, Operations Centre, Decision-making.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleEn narrativ litteraturstudie i beslutningstaking ved politiets operasjonssentral.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record