Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorSkaiå, Eivind
dc.date.accessioned2023-07-06T16:10:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:147695654:147876117
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3076710
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractDenne studien er gjennomført som en avsluttende masteroppgave ved Høgskolen Innlandet. Studien tar for seg i hvilken grad polititjenestepersoner er tilfredse med politiets mediehåndtering av offentlig kritikk. Metoden som er brukt er kvantitativ metode. Studien ble gjennomført ved bruk av elektroniske spørreskjema som ble sendt ut til Agder politidistrikt og Oslo politidistrikt, Enhet Sentrum. Utvalget besto av totalt ca. 1230 medarbeidere. 250 personer responderte på spørreskjemaet. Svarprosenten var med det 20. Spørreskjemaet som ble benyttet var www.nettskjema.no. Funnene viser at respondentene i denne undersøkelsen i hovedsak opplever at politiets mediehåndtering i etterkant av offentlig kritikk i media kunne vært mer tilfredsstillende. Teori fra ledelse, krisehåndtering og krisekommunikasjon, samt interessenthåndtering er benyttet til å belyse funnene som er gjort i denne studien opp imot etablert teori. Ønsket med denne studien er at den skal sette søkelys på og øke kunnskapen om et emne som det finnes lite kunnskap om fra tidligere. Videre er et ønske at det kan bidra til å gjøre politiet som organisasjon bedre i stand til å ivareta sine mannskaper etter de har fått offentlig kritikk ved å belyse hva som er viktig for mannskapet i mediehåndteringen og kommunikasjonen. Forskningsspørsmål: «I hvilken grad er polititjenestepersoner tilfreds med politiets mediehåndtering av offentlig kritikk?»
dc.description.abstractThis study was carried out for a final master's thesis at Innlandet University College. The study examines the extent to which police officers are satisfied with the police's media handling of public criticism. The method used is a quantitative method. The study was carried out using electronic questionnaires that have been sent out to Agder police district and Oslo police district, “Enhet Sentrum”. The selection consisted of a total of approx. 1230 employees. 250 people responded to the questionnaire. The response rate was 20%. The questionnaire used was www.nettskjema.no. The findings show that the respondents in this survey mainly feel that the police's handling of the media following public criticism in the media could have been more satisfactory. Theory from management, crisis management, crisis communication, as well as stakeholder management, is used to illuminate the findings made in this study against established theory. The aim of this study is for it to shine a spotlight on a subject about which there is little previous knowledge. Furthermore, it is desired that the study should provide increased knowledge and thereby contribute to making the police as an organization better able to look after their crews when it comes to how to communicate regarding media handling related to public criticism of the police. Research question: "To what extent are police officers satisfied with the police's media handling of public criticism?"
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titlePolititjenestepersoners tilfredshet med politiets mediehåndtering av offentlig kritikk
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record