Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorNygård, Martin Snildal
dc.date.accessioned2023-07-11T16:10:14Z
dc.date.available2023-07-11T16:10:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136493732:37160884
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3077659
dc.description.abstractKarpe har gjennom en lang karriere bygd seg opp en enorm posisjon i dagens populærkultur. Denne posisjonen har de skildret hvordan det er å vokse opp og bo i Norge med en minoritetskultur. Deres nyeste album, Omar Sheriff, er intet unntak. Teksten i dette albumet handler nok en gang om hvordan det har vært å vokse opp, innvandre til eller bo i Norge med en annen kultur, religion og språk enn majoritetsbefolkningen. Denne tematikken belyste de også gjennom sine konserter i Oslo spektrum sensommeren 2022. Gjennom sangen deres PAF.no var ikke lenger tunisisk folkesang bare forbeholdt de som vokste opp i eller med denne kulturen, det var blitt norsk populærkultur. Denne oppgaven vil drøfte hvilke tanker og refleksjoner dagens ungdomsgenerasjon gjør seg i møtet med Karpe og SAS Spektrum, med spesielt henblikk på kultur og religion. Forskningsmetoden som er benyttet er av kvalitativt designe og forskningsmaterialet er samlet inn gjennom semistrukturerte intervjuer, både gjennomført en-til-en og i grupper, med ungdom i alderen 14-17 som var til stede under en av konsertene SAS Spektrum. Sammen med et teoretisk rammeverk vil dette danne grunnlaget for å løfte frem hvilke tanker og refleksjoner det er som har oppstått hos ungdom underveis og i etterkant av konserten SAS Spektrum, og hva disse tankene kan være et utløp for. De viktigste funnene fra forskning som vil bli presentert i denne avhandlingen er at dagens ungdomsgenerasjon er bevisste den interaksjon som foregår mellom kontekst, religion og kultur og at de evner å se konserten SAS Spektrum som et utløp for en «contact zone» (1991). Avslutningsvis vil det belyses hvordan funn fra denne forskningen vil kunne benyttes og berike undervisning i KRLE. Dette gjøres ved å presentere hvordan funn i intervjuene og the interpretive approach belyser ulike aspekter ved læreplan. Nøkkelord: Ungdom, religion, kultur, Karpe, populærkultur, medier & religionsundervisning.
dc.description.abstractKarpe has established a significant presence in contemporary popular culture over the course of their extensive career. They have leveraged this position to promote ideas and lyrics related to the experiences of growing up and living in Norway with a minority culture. In their most recent album, Omar Sheriff, they continue to tell the story of what it is like to grow up, immigrate, or live in Norway with a different culture, religion, and language than the majority population. This theme was also evident in their concerts at Oslo Spektrum in the late summer of 2022, where Tunisian folk songs were embraced by Norwegian popular culture, rather than being restricted to those who grew up in or with parents from this culture. The aim of this study is to explore the thoughts and perspectives of the current youth generation when encountering Karpe and SAS Spektrum, with a specific focus on culture and religion. A qualitative research design was employed, and data was collected through semi-structured interviews conducted individually and in groups with youth aged 14-17 who attended one of the SAS Spektrum concerts. Along with a theoretical framework, this study will provide insight into the thoughts and reflections that arose among young people during and after the SAS Spektrum concert, as well as what these thoughts represent. The primary findings indicate that the current youth generation is cognizant of the interaction that occurs between context, religion, and culture. Today´s youth generationarae also able to see this concert SAS Spektrum as an outlet for a 'contact zone' (1991). Finally, this research will illustrate how the findings can enrich religious education in schools. This will be accomplished by demonstrating how the interpretive approach and interviews shed light on various aspects of the curriculum. Keywords: Youth, religion, culture, Karpe, popular culture, media & religious education.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleSAS Spektrum & ungdom: En kvalitativ undersøkelse av ungdom sine tanker og refleksjoner i møte med populærkulturen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record