Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorEngh, Line Østli
dc.contributor.authorAslaksrud, Ann-Kristin G.
dc.date.accessioned2023-07-13T16:10:29Z
dc.date.available2023-07-13T16:10:29Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:147999575:96189695
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3078634
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven innen tilpasset opplæring handler om bruken av læringsbrett i lese- og skriveopplæringen. Problemstillingen oppgaven har tatt utgangspunkt i er: Hvordan bruker lærere læringsbrett i lese- og skriveopplæringen? Målet med denne oppgaven er å diskutere lærerens synspunkter og erfaringer når det gjelder bruken av læringsbrett i begynneropplæringen. Vi mener at det er ulik praksis i hvordan lærerne tar i bruk læringsbrettet i lese- og skriveopplæringen på en pedagogisk måte. Læringsbrettet er et relativt nytt verktøy i dagens skole og mange får 1:1 læringsbrett allerede fra 1. klasse. Dermed er det interessant å undersøke hvordan et utvalg av lærere tar i bruk læringsbrettet i lese- og skriveopplæringen. Problemstillingen er blitt utforsket ved hjelp av en kvalitativ tilnærming, der tre lærere på barnetrinnet har blitt intervjuet og to av lærerne har blitt observert. Vi har benyttet oss av teori om lese- og skriveopplæring, digital kompetanse og lesing og skriving på læringsbrett for å belyse empirien og problemstillingen vår. Basert på lærernes meninger og opplevelser har analysen dannet grunnlaget for kategoriene som blir diskutert i oppgaven, og derfor har den en induktiv tilnærming. Våre funn viser at lærerne bruker læringsbrettet i lese- og skriveopplæringen til å variere og tilpasse undervisningen til elevmangfoldet. I tillegg trekker informantene frem ulike utfordringer ved bruk av læringsbrett og lærernes digitale kompetanse. Læringsbrettet gir flere muligheter til å tilpasse lese- og skriveopplæringen ved at de har ulike funksjoner og dette kan bidra til motivasjon og inkludering. Noen av funnene våre viser at informantene trekker frem noen utfordringer knyttet til læringsbrettet som kontroll, fritid og faglig bruk, skjermtid, tastatur og tekniske utfordringer og nettmobbing.
dc.description.abstractThis master's thesis in adapted education is about the use of tablets when teaching reading and writing skills. The research question that the thesis is based on is: How do teachers utilize tablets when teaching reading and writing skills? The aim of this thesis is to discuss teachers' perspectives and experiences regarding the use of tablets in beginner education. We believe that there are varying practices in how teachers use tablets in a pedagogical manner for reading and writing skills. Tablets are a relatively new tool in today's schools, and many students receive 1:1 tablets as early as first grade. Therefore, it is interesting to examine how a sample of teachers utilize tablets in teaching reading and writing skills. The research question has been investigated using a qualitative approach, where three elementary school teachers have been interviewed and two of the teachers have been observed. We have used theory on reading and writing skills, digital competence, and reading and writing on tablets to shed light on our empirical data and research question. The analysis of the teachers' perspectives and experiences forms the basis for the categories discussed in the thesis, and therefore, it has an inductive approach. Our findings show that teachers use tablets in teaching reading and writing skills to vary and adapt their teaching to the diversity of students. In addition, the informants highlight various challenges related to the use of tablets and teachers' digital competence. Tablets provide more opportunities to adapt reading and writing instruction as they have various functions, which can contribute to motivation and inclusion. Some of our findings indicate that informants raise some challenges related to tablets, such as control, leisure and academic use, screen time, keyboard, technical challenges, and online bullying.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleLæringsbrett i lese- og skriveopplæringen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record