Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorForsgren, Sandra
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:22Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:22Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136493732:37720151
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079779
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne masteroppgaven er det undersøkt elevers konseptuelle forståelse gjennom modeller og modellering. Modeller og modellering er sentrale aspekter ved kommunikasjon innenfor naturvitenskapens egenart og har fått en sentral plass i den norske læreplanen. I et undervisningsopplegg bestående av forsøk og modelleringsaktiviteter er det samlet inn elevbesvarelser i form av elevers tegninger av egenkonstruerte modeller og elevers gruppediskusjon i form av podkaster. Gjennom analysen kommer det fram hvordan elever i sine tidlige modeller i stor grad skildrer fenomenene slik vi observerte de i forsøkene, og at de i senere modeller tegnet modellene basert på hvordan fenomenene kommer til syne i virkeligheten. Her blir elevers representasjoner i form av tegninger og tale sammenlignet, og et funn knyttet til dette er hvordan podkastene kan komplementere elevers uttrykte konseptuelle forståelse og elevers modelleringskompetanse. Den siste delen av analysen ser på hvordan modelleringskompetanse kan fremkomme i elevers arbeid med å produsere podkaster i mindre grupper. Ved å ta utgangspunkt i sine egne konstruerte modeller fikk elevene vist frem flere aspekter ved sin modelleringskompetanse.
dc.description.abstractIn this master's thesis, students' conceptual understanding has been investigated through models and modelling. Models and modelling are central aspects of communication within the nature of sciences and have been given a central place in the Norwegian curriculum. In a teaching plan consisting of experiments and modelling activities, student responses have been collected in the form of students' drawings of self-constructed models and students' group discussion in the form of podcasts. Through the analysis, it emerges how students in their early models largely depict the phenomena as we observed them in the experiments, and that in later models they drew the models based on how the phenomena appear in reality. Here, students' representations in the form of drawings and speech are compared, and a related finding is how the podcasts can complement students' expressed conceptual understanding and students' modelling skills. The last part of the analysis looks at how modelling competence can emerge in students' work to produce podcasts in small groups. By starting from their own constructed models, the students were able to display several aspects of modelling competence.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleElevers konseptuelle forståelse sett gjennom modeller og modellering.
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record