Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorHøgberget, Erik
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:34Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:34Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136493732:37770975
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079789
dc.description.abstractI denne oppgaven belyses det hvilken lærerkompetanse lærere mener de trenger for å undervise i fysikk, og hvordan lærere kan benytte denne kompetansen i arbeidet med å forebygge, avdekke og rette opp alternative forestillinger i undervisning med bruk av partikkelmodellen på 5.-7.trinn. Datagrunnlaget består av transkriberte lydopptak fra fire individuelle semistrukturerte intervju med naturfaglærere med ulik undervisningserfaring og utdanning. Dataene er analysert ved hjelp av tematisk analyse. Lærerne i studien reflekterte rundt nødvendig kompetanse for å undervise i fysikk på 5.-7.trinn, og hvordan denne kompetansen kan benyttes i arbeidet med alternative forestillinger om partikkelmodellen, ut fra faktorene fagkompetanse, generell didaktisk kompetanse og fagdidaktisk kompetanse, som Shulman (1986, s. 8) introduserte som viktige elementer i lærerkompetanse. I forbindelse med fagkompetanse ble det poengtert at den må være høyere enn elevene sin. Dette kan hjelpe læreren i arbeidet med å rette opp i alternative forestillinger. Av generell didaktisk kompetanse må lærere variere undervisningen, for å kunne avdekke alternative forestillinger og tilpasse undervisningen når man skal rette oppe i alternative forestillinger. Av fagdidaktisk kompetanse trengs det kompetanse i modeller, representasjoner, utforskende arbeid og undervisning i tråd med NoS-prinsipper, og dette er aktuelt både som forebyggende, og når man skal rette opp i alternative forestillinger. Diskusjonen avdekker et behov for videre forskning i hvordan man skal avdekke alternative forestillinger, og studier som kartlegger fagkompetanse og hvordan man kan øke denne hos lærere. Dette fordi det i denne studien indikeres at lærerne har mangelfull fagkompetanse, slik som i studien til Greensfeld og Gross (2020, s. 9 & 12).
dc.description.abstractIn this task, the teacher competence that teachers believe they need to teach physics is illuminated, as well as how teachers can utilize this competence in their work to prevent, identify, and correct alternative conceptions in teaching using the particle model in grades 5-7. The data consists of transcribed audio recordings from four individual semi-structured interviews with science teachers of varying teaching experience and education. The data was analyzed using thematic analysis. The teachers in the study reflected on the necessary competence for teaching physics in grades 5-7 and how this competence can be used in addressing alternative conceptions of the particle model, based on the factors of subject matter content knowledge, general pedagogical competence, and pedagogical content knowledge, which Shulman (1986, p. 8) introduced as important elements of teacher competence. In relation to content knowledge, it was emphasized that it must be higher than that of the students. This can help the teacher in addressing alternative conceptions. Regarding general pedagogical competence, teachers must vary their instruction to uncover alternative conceptions and adapt their teaching when addressing alternative conceptions. In terms of pedagogical content knowledge, competence in models, representations, exploratory work, and teaching in accordance with nature of science (NoS) principles is necessary, both as a preventive measure and when addressing alternative conceptions. The discussion reveals a need for further research on how to uncover alternative conceptions and studies that assess subject matter competence and how it can be enhanced among teachers. This is because this study indicates that teachers have insufficient subject matter competence, as seen in the study by Greensfeld and Gross (2020, p. 9 & 12).
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleKvalitativ studie av lærerkompetanse og alternative forestillinger innenfor partikkelmodellen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record