Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorØverby, Andrine
dc.date.accessioned2023-07-18T16:10:35Z
dc.date.available2023-07-18T16:10:35Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:136493732:37569734
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3079790
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et kvalitativt forskningsprosjekt om kontroversielle temaer i KRLE-faget. Et kontroversielt tema er et tema som skaper debatt og/eller kan vekke sterke følelser i oss. Etter å ha skrevet et arbeidskrav om ekstremisme i KRLE på forrige studieår, ble jeg nysgjerrig på hvordan lærere håndterer slike temaer i klasserommet. Jeg ønsket derfor at dette forskningsprosjektet skulle være erfaringsbasert og til hjelp for både meg selv og andre lærere som vil møte på slike temaer. I det teoretiske rammeverket presenterer jeg ulike faktorer som påvirker vår opplevelse av et kontroversielt tema og hvordan lærere har håndtert situasjoner tilknyttet de. Man kan ikke undervise om kontroversielle temaer ut ifra forhåndsgitte kriterier og maler, og i den forbindelse presenterer jeg Emil Sætras situasjonisme. Situasjonen har stor betydning når læreren skal planlegge undervisning om kontroversielle temaer (Sætra, 2019, s. 328-329). I slutten av det teoretiske rammeverket presenterer jeg Trysnes og Skjølberg sine fem strategier for håndtering av ekstreme ytringer i klasserommet: Brobygger, Debattleder, Provokatør, Konfliktvegrer og Den forståelsesfulle. De konkluderte med at en kombinasjon av Brobygger og Debattleder var den beste strategien (Trysnes & Skjølberg, 2022, s. 60-66). Jeg drøfter forskningsresultatene i analysedelen, i samhandling med mitt teoretiske rammeverk. Jeg stilte fire ungdomsskolelærere intervjuspørsmål om hvilke temaer de opplevde som kontroversielle og hvordan de arbeidet med slike temaer. Temaer de opplevde som kontroversielle var blant annet homofili, rasisme og krig. Dette er temaer som de har fått spørsmål omkring og som vekker følelser i både lærere og elever. Med disse erfaringene i datamaterialet mitt, ville jeg finne ut hvordan dette stilte seg i forhold til Trysnes og Skjølberg sine fem håndteringsstrategier. Alle de fire lærerne har trekk fra Brobygger og Debattleder, som sammenfaller godt med Trysnes og Skjølberg sin konklusjon. Nøkkelord: Kontroveriselle temaer, KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), strategier i klasserommet, ekstremisme, dannelsesoppdrag, toleranse og respekt.
dc.description.abstractThis master thesis is a qualitative research project on controversial topics in the RE subject. A controversial topic is a topic which creates debate and/or which arouses strong feelings in us. After writing an assignment about extremism in RE in the previous academic year, I became curious about how teachers deal with these topics in the classroom. Therefore, I wanted this research project to be based on experience and to help both myself and other teachers who would meet topics like this. In the theoretical framework, I present various factors that influence our experience of a controversial topic and how teachers have handled situations related to them. You cannot teach about controversial topics based on pre-given criteria and templates, and that is why I present Emil Sætra's situationism. The teacher must consider the situation to plan the teaching about controversial topics (Sætra, 2019, p. 328-329). At the end of the theoretical framework, I present Trysnes and Skjølberg's five strategies for dealing with extreme expressions in the classroom: Bridge builder, Debate leader, Provocateur, Conflict avoidance and The understanding one. They concluded that a combination of Bridge builder and Debate leader was the best strategy (Trysnes & Skjølberg, 2022, p. 60-66). I discuss the research results in the analysis section, in the interaction with my theoretical framework. I asked four secondary school teachers questions about which topics they experienced as controversial and how they worked with these topics. Topics they experienced as controversial included homosexuality, racism and war. These are topics which they have received questions, and which arouse emotions in both teachers and pupils. With these experiences in my research, I wanted to find out how this was related to Trysnes and Skjølberg's five handling strategies. All four teachers have features from Bridge builder and Debate leader, which coincides well with Trysnes and Skjølberg's conclusion. Keywords: Controversial themes, RE (Religious education), strategies in the classroom, extremism, educational mission, tolerance and respect.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleKontroversielle temaer i KRLE-klasserommet
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record