Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorThronæs, Ida Adine Solvang
dc.date.accessioned2023-10-27T16:10:23Z
dc.date.available2023-10-27T16:10:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:167195811:30870534
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099230
dc.description.abstractHovedmålet med denne kvalitative studieoppgaven er å belyse spesialpedagogenes erfaringer i møte med inkludering av elever med rett til spesialundervisning i klassefelleskapet. Oppgavens problemstilling: «Hvilke aspekter kan ha betydning når skolen skal legge til rette for å inkludere elever med rett til spesialundervisning i klassefelleskapet?» Det ble samlet inn datamateriale ved å gjennomføre kvalitativt delvis strukturert intervju med fire ulike intervjuinformanter som har spesialpedagogisk utdannelse og/eller erfaring i spesialpedagogiske stillinger i grunnskolen. Redigerte og landet deretter forskningsspørsmålene med tre hovedtemaer som utmerket seg ved bruk av tematisk analyse i det innhentede datamaterialet. Alle de tre temaene høyaktuelle innenfor inkluderende undervisning i klassefelleskapet for de elevene som har rett på spesialundervisning i grunnskolen. Det første forskningsspørsmålet tar sikte på å finne ut hvilke tanker lærere og spesialpedagoger har om de føringene og rammene skolene har for inkluderende spesialundervisning. Det andre forskningsspørsmålet har hensikt av å gi innblikk i hvordan lærere og spesialpedagoger kan legge til rette for inkluderende spesialundervisning i praksis. Det siste forskningsspørsmålet vil fremlegge læreres og spesialpedagogers holdninger i møte med spesialundervisning og klassefelleskapet. Oppgavens datafunn vil bli knyttet mot det teoretiske grunnlaget med Vygotskys (1993) defektologi, Bruners (1997) sosiokulturelle læringsteori og med flere. Masteroppgaven kan leses av lærer- eller spesialpedagogstudenter, lærere, spesialpedagoger, ledelse eller andre som arbeider i det pedagogiske eller det spesialpedagogiske feltet. Nettopp fordi et av hovedfunnene i denne masteroppgaven er at samarbeid mellom disse er grunnleggende vesentlig for å få gjennomført god spesialundervisning der eleven som har rett på spesialundervisning også blir inkludert i klassefelleskapet. Et annet hovedfunn er hvordan manglende målstyring fra det politiske hold som styrer skolen er en mangelvare i den norske grunnskolen. Det siste hovedfunnet handler om hvordan lærere og spesialpedagoger som jobber med spesialundervisning har en enestående evne til å tilrettelegge, tilpasse og ramme inn elevene med rett til spesialundervisning i utallige kombinasjoner.
dc.description.abstractThe main aim of this qualitative study assignment is to shed light on the special education teachers' experiences in dealing with the inclusion of pupils with the right to special education in the classroom community. The task's problem: "Which aspects can be important when the school has to facilitate the inclusion of pupils with the right to special education in the class community?" Collected data material by conducting qualitative partially structured interviews with four different interview informants who have special education and/or experience in special education positions in primary schools. Then edited and landed the research questions with three main themes that stood out using thematic analysis in the data collected. All three topics are highly topical within inclusive teaching in the class community for those pupils who are entitled to special education in primary school. The first research question aims to find out what thoughts teachers and special education teachers have about the guidelines and frameworks schools have for inclusive special education. The second research question aims to provide insight into how teachers and special education teachers can facilitate inclusive special education in practice. The last research question will present the attitudes of teachers and special education teachers in relation to special education and the classroom community. The assignment's data findings will be linked to the theoretical basis with Vygotsky's (1993) defectology, Bruner's (1997) sociocultural learning theory and others. The master’s thesis can be read by teaching or special education students, teachers, special education teachers, management or others who work in the pedagogical or special education field. Precisely because one of the main findings in this master's thesis is that cooperation between these is fundamentally essential to achieve good special education where the student who is entitled to special education is also included in the class community. Another main finding is how a lack of target management from the political side that governs the school is a shortage in Norwegian primary schools. The last main finding is about how teachers and special education teachers who work with special education have a unique ability to facilitate, adapt and frame pupils with the right to special education in countless combinations.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleInkludering av elever med rett til spesialundervisning i klassefelleskapet
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel