Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorKnut Tore Brubakk
dc.date.accessioned2023-11-07T17:10:31Z
dc.date.available2023-11-07T17:10:31Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:167196470:31868023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101205
dc.description.abstractNorsk sammendrag I denne kvalitative studien har jeg forsket på problemstillingen «hvilken forståelse har dagens lærere av begrepet psykisk helse og på hvilken måte kan denne forståelsen påvirke egen lærerrolle» Med forskningsdesign i kvalitativ metode og halvstrukturerte intervjuer av fem kontaktlærere med tilhørighet til ungdomsskoler rundt om i landet, har jeg utforsket hvordan kontaktlærerne definerer begrepet psykisk helse og hvordan denne forståelsen påvirker deres egen rolle på skolen. Informantene som deltok i dette prosjektet, var kontaktlærer for en ungdomsskoleklasse, noe som var en forutsetning for å kunne delta. Bakgrunnen til informantene var ulik med tanke på ansiennitet, erfaringer og kompetanse. Hensikten med oppgaven er å gi deg som leser et innblikk om hvordan kontaktlærerne selv erfarer elever med psykiske plager på ungdomsskolen og hvilke holdninger, erfaringer og kompetanse de har innenfor temaet psykisk helse. Ifølge Ungdata (2022) opplever mange ungdommer i dagens samfunn mye stress og press på skolen. Samtidig har forskning gitt et tall på at det er 15 – 20 % av ungdommene som har betydelige psykiske plager (Kodal, 2020, s. 280). En sammenfatning av beskrivelsene fra de fem informantene indikerer en betydelig grad av ungdommene våre. Samtidig viser informantene en interesse og motivasjon for arbeidet med psykisk helse og dette blir presentert i denne kvalitative oppgaven.
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract) In this qualitative study, I have researched the issue of “What understanding do today`s teachers have of the concept of mental health, and in what way can this understanding influence their own role as educators”. With a research design grounded in qualitative methodology and semi-structured interviews conducted with five contact teachers affiliated with middle schools across the country. I have explored how these contact teachers define the concept of mental health and how this understanding influences their roles within the school. The informants who participated in this project were contact teachers for middle school classes, a prerequisite for their involvement. The informants had diverse backgrounds in terms of seniority, experiences, and competence. The purpose of this thesis is to provide you, as the reader, with insight into how these contact teachers personally experience students with mental health issues in middle school and the attitudes, experiences, and competence they possess within the field of mental health. According to Ungdata (2022), many young people in today`s society experience significant stress and academic pressure. Additionally, research has indicated that between 15 and 20 percent of adolescents are dealing with substantial health issues (Kodal, 2020, p. 280). A synthesis of the descriptions provided by the five informants indicates a noteworthy concern for our youth. Simultaneously, the informants demonstrate an interest and motivation for work related to mental health, which is presented in this qualitative study
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleHvilken forståelse har dagens lærere av begrepet psykisk helse og på hvilken måte kan denne forståelsen påvirke egen lærerrolle
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel