Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorEdvart Granseth
dc.date.accessioned2023-11-11T17:10:17Z
dc.date.available2023-11-11T17:10:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:166759266:37992751
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102013
dc.description.abstractDenne studien har sett på programmeringsoppgaver på 9. trinn i det digitale læreverket Kikora med fokus på kognitive krav, oppgavetyper og affordances og constraints. Gjennom en grundig analyse av to temaer, Fra blokk til tekstprogrammering og Programmere Pytagoras, ble det identifisert viktige funn. Analysen avslørte at det er en betydelig overvekt av oppgaver som krever lavere nivåer av kognitiv tenkning, spesielt innenfor kategorier som memorering og prosedyrer uten sammenhenger. Imidlertid var det mangel på oppgavetyper som lar eleven skape egne koder, forklare hvordan koder fungerer med egne ord og oppgavetyper som lar elevene lage hypoteser om hva som kommer til å skje når en kode kjøres. En viktig begrensning som ble påpekt, var mangelen på formativ evaluering. Tilbakemeldinger begrenset seg i stor grad til å vurdere om oppgaven var løst riktig eller ikke, og kunne ikke gi innsikt i elevenes prosess eller misoppfatninger. På den positive siden ble fordelen av selvrettende oppgaver understreket, noe som sparer tid for lærerne, men samtidig begrenser deres evne til å identifisere elevenes utfordringer. Konklusjonen indikerer at det er behov for en større variasjon av oppgavetyper som utfordrer høyere nivåer av kognitiv tenkning for å støtte både programmeringskompetanse og kritisk tenkning blant elevene. Denne studien fokuserer på kun to temaer som utgjør en liten del av programmeringsoppgavene, og gir dermed også en begrenset innsikt i Kikoras programmeringsoppgaver.
dc.description.abstractThis study has investigated programming tasks for 9th-grade students within the digital learning platform Kikora, with a focus on cognitive requirements, types of tasks, and affordances and constraints. Through a thorough analysis of two themes, From Block to Text Programming and Programming Pythagoras, significant findings were identified. The analysis revealed a significant prevalence of tasks that require lower levels of cognitive thinking, especially within categories such as memorization and context-less procedures. However, there was a lack of task types that allow students to create their own code, explain how code works in their own words, and task types that enable students to make hypotheses about what will happen when code is executed. An important limitation that was pointed out was the lack of formative assessment. Feedback was largely limited to assessing whether the task was solved correctly or not and could not provide insight into students' processes or misconceptions. On the positive side, the benefit of self-assessing tasks was emphasized, which saves time for teachers but at the same time limits their ability to identify students' challenges. The conclusion indicates the need for a greater variety of task types that challenge higher levels of cognitive thinking to support both programming skills and critical thinking among students. This study focuses on only two themes, which constitute a small part of the programming tasks in Kikora, thus providing limited insight into Kikora's programming tasks.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleProgrammeringsoppgaver i Kikora: En studie av Kognitive Krav, Oppgavetype, Affordances & Constraints
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record