Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorLars Thomsen
dc.date.accessioned2023-11-14T17:10:25Z
dc.date.available2023-11-14T17:10:25Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:166778167:98289022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3102568
dc.description.abstractSammendrag Denne masterundersøkelsen har som mål å prøve ut en empirisk og teoretisk forskyvning koblet til pedagogiske atmosfærer som relasjonsteoretisk fenomen i barnehagefeltet. Masterundersøkelsens søkelys på pedagogers handlingsalternativer reiser sentrale spørsmål koblet til antroposentrisk og post-antroposentriske individposisjoneringer når barnehagefaglige relasjonsteorier settes i sving. Fra en avventende pedagogposisjon, inspirert av posthumane perspektiver, utforsker undersøkelsen med autoetnografi som metodologi. Masterundersøkelsen eksperimenterer med forskerens egne, og begrensede antall fortellinger (innsmett) som empiri. Ved å prøve ut barnehagefaglig relasjonsteorier, empiri (innsmett) og antroposentriske og-post-antroposentriske individposisjoner søker forskeren å bevege seg ´bortenfor´ (Lenz Taguchi, 2010) nære samspillsrelasjoner. De empiriske innsmettene er konstruert på bakgrunn i hendelser fra forskerens egne møter med atmosfæriske tiltrekningskrefter, som ikke har latt seg forklare med relasjonsteorier fra egen barnehagelærerutdanning. Masterundersøkelsen utforsker hva ulike begreper om atmosfærer kan generer i lesninger av hendelser i barnehagefeltet. Ikke for å finne løsninger, men for å skape bevegelse og utvidelser av relasjonsteoretiske og atmosfæriske tiltrekningskrefter i barnehagefeltet (Andersen, 2023, s. 150). Her utforskes hva pedagogiske handlingsalternativer kan bli når mer-enn-menneskelige og materialiteter medregnes som aktive agenter på lik linje som individet (Barad, 2007; Lenz Taguchi, 2010). Masterundersøkelsens formål er koblet til ´bortenfor´-spørsmål, av atmosfæriske tiltrekningskrefter og affektive tilstander.
dc.description.abstractSummary This thesis aims to examine an empirical and theoretical shift connected to educational atmospheres as a relational theoretical phenomenon in the field of kindergartens. The aim of this research on the pedagogues' room for action and repertoire of action raises key questions linked to anthropocentric and post-anthropocentric individual positioning when relational theories in kindergarten are put into motion. From a waiting pedagogic position, influenced by posthuman perspectives, the investigation explores with autoethnography as methodology. The thesis experiments with the researcher's own stories as empirical evidence. By trying out kindergarten relational theories, empiricism and anthropocentric and post-anthropocentric individual positions, the researcher seeks to move 'beyond' (Lenz Taguchi, 2010) close interaction relationships. The empirical input stories are constructed on the basis of events from the researcher's own encounters with atmospheric forces of attraction, which have not been able to be explained with relational theories from the researcher´s own early childhood education. The thesis explores the effect that different concepts of atmosphere can generate in readings of events in the kindergarten field, not to find solutions, but to create movement and expansions of relational and atmospheric forces of attraction in the kindergarten field (Andersen, 2023, p. 150). Here the thesis explores what educational room of action can become when more-than-human and materialities are included as active agents on an equal footing with the individual (Barad, 2007; Lenz Taguchi, 2010). The purpose of the thesis is connected to 'beyond' questions, of atmospheric attractive forces and affective states.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titlePedagogiske atmosfærer i møter med posthumane perspektiver i barnehager
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record