Show simple item record

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorRikke Aurtjernsbråten Kjernsli
dc.date.accessioned2023-11-17T17:10:11Z
dc.date.available2023-11-17T17:10:11Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:166759266:37270428
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3103342
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractI denne oppgaven er målet å besvare følgende problemstilling Hva kjennetegner seksualundervisningen sett fra naturfagslærere og elevers perspektiv på ungdomsskolen? Med utgangspunkt i denne problemstillingen så har jeg utarbeidet tre forskningsspørsmål: 1. Hvilket ansvar mener naturfags lærere de har knyttet til temaene i seksualundervisningen 2. Hvilke hensyn gjør naturfags lærere på åttende trinn når de skal planlegge og gjennomføre seksualundervisning? 3. Hvordan tolker elever innholdet i seksualundervisningen Denne masteroppgaven har undersøkt ulike tilnærminger til seksualundervisning blant elever og lærere, med utgangspunkt i Marianne Støle Nilsens teori om de fire tilnærmingene: helsetilnærmingen, kriminalitetstilnærmingen, kjønn og mangfoldstilnærmingen, og danningstilnærmingen. Forskningsmålet var å identifisere elevers oppfatninger av seksualundervisning og vurdere lærernes og elevenes fokus på ulike tilnærminger. Gjennom analyse av elevsvarene ble det funnet at elevene hadde ulike oppfatninger av hva seksualundervisning betydde for dem, sammenlignet med hva de rapporterte å ha lært i undervisningssituasjoner. Dette indikerer en uoverensstemmelse mellom elevenes egne opplevelser og undervisningens faktiske innhold. Denne studien bidrar til å kaste lys over viktigheten av en helhetlig og inkluderende seksualundervisning og gir grunnlag for videre forskning. Forskningsspørsmålene som ble adressert inkluderte elevers oppfatninger av seksualundervisning og lærernes og elevenes fokus på ulike tilnærminger. Videre forskning kan utforske metoder for kompetanseutvikling blant lærere, samt undersøke effekten av en mer omfattende seksualundervisning på elevenes kunnskap, holdninger og relasjoner.
dc.description.abstractIn this study, the objective is to address the following research question: What characterizes sexual education from the perspectives of science teachers and students in secondary school? Based on this research question, three research questions have been formulated: 1. What responsibilities do science teachers believe they have regarding the topics covered in sexual education? 2. What considerations do eighth-grade science teachers consider when planning and conducting sexual education? 3. How do students interpret the content of sexual education? This master's thesis has investigated various approaches to sexual education among students and teachers, drawing upon Marianne Støle Nilsen's theory of the four approaches: the health approach, the criminality approach, the gender and diversity approach, and the formation approach. The research goal was to identify students' perceptions of sexual education and assess the emphasis of teachers and students on different approaches. Through the analysis of student responses, it was found that students had varying perceptions of what sexual education meant to them, as compared to what they reported learning in instructional settings. This suggests a discrepancy between students' personal experiences and the actual content of the education. This study contributes to shedding light on the importance of comprehensive and inclusive sexual education and provides a basis for further research. Research questions addressed in this study encompassed students' perceptions of sexual education and the focus of teachers and students on different approaches. Future research can explore methods for teacher professional development and investigate the impact of more comprehensive sexual education on students' knowledge, attitudes, and relationships.
dc.languagenob
dc.publisherInland Norway University
dc.titleUtforskning av seksualitetsundervisning på ungdomsskolen
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record