Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorGjermestad, Kristine
dc.date.accessioned2023-12-30T17:10:14Z
dc.date.available2023-12-30T17:10:14Z
dc.date.issued2023
dc.identifierno.inn:inspera:175217117:178722590
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3109182
dc.description.abstractHensikt – Denne studien dykker ned i implikasjonene av å innlemme et markedsføringsperspektiv for å forbedre ledelse og kommunikasjon innen helsetjenester. Ved å forene grunnleggende prinsipper fra Tjenestedominant Logikk og pasientforløp, tar denne forskningen sikte å avdekke nyansene som har potensiale til å fremme helhetlige transformasjoner. Metode – Ved hjelp av en utforskende tilnærming, benytter denne forskningen seg av longitudinell kartlegging av pasientforløp og dybdeintervjuer med helseaktører. Bruken av triangulering bidrar til å styrke påliteligheten og gyldigheten til de empiriske funnene. Resultater – Implementeringen av det systemiske perspektivet har ført til oppdagelsen av tidligere underutforskede dimensjoner innenfor helseledelse og kommunikasjon, noe som har redusert gapet mellom faktiske pasientforløp og planlagte pasientforløp. Disse dimensjonene inkluderer verdi-i-helsekontekst, helse-samskaping, aggregasjonsnivåer, et delt institusjonalisert språk, institusjonaliserte ansvarsområder og aktør-til-aktør-interaksjoner. Konklusjon – Dette prosjektet kulminerer i konseptualiseringen av en ny modell, kalt Healthcare Value Dynamics Framework. Denne modellen har oppstått gjennom dynamikken mellom teoretisk drøftelse og empiriske funn, og den omdefinerer ikke bare rammene for verdi-samskaping innenfor helsekonteksten, men signaliserer også fremveksten av et operasjonelt logikkskifte. Begrensninger – Betydelige begrensninger inkluderer frafall i den longitudinelle undersøkelsen og utfordringer knyttet til å oppnå representativitet gjennom et bekvemmelighetsutvalg. Videre forblir det foreslåtte rammeverket en konseptuell modell, og dets praktiske implementering kan by på utfordringer i den virkelige verden. Verdi – Dette forskningsarbeidet beriker den pågående diskusjonen om det systemiske perspektivet ved å demonstrere dets relevans innenfor det komplekse helseøkosystemet. Det legger et solid fundament for den kontinuerlige utviklingen av Tjenestedominant Logikk. Nøkkelord – Tjenestedominant Logikk, Systemisk Perspektiv, Tjenesteøkosystemer, Verdi-samskaping, Brukerreiser, Helse, Pasientforløp.
dc.description.abstractPurpose – This study delves into the ramifications of assimilating a marketing perspective to enrich healthcare management and communication strategies and practices along the continuum of care. Through the amalgamation of the foundational tenets of Service-Dominant Logic and patient pathways, this research endeavors to unearth nuanced insights that have the potential to elevate service provisions and stimulate holistic transformations. Methodology – Employing an explorative approach, this research harnesses the power of longitudinal engagement with patients and conducts in-depth interviews with healthcare professionals. The application of triangulation serves to fortify the edifice of internal validity and reliability, thus ensuring the robustness and resilience of the empirical findings. Results – The application of the systemic perspective has brought to the fore hitherto unexplored dimensions within the domains of healthcare management and communication, closing the chasm between actual patient journeys and predefined patient pathways. These dimensions encapsulate value-in-healthcare-context, healthcare co-creation, aggregation levels, shared institutionalized language, institutionalized responsibilities, and actor-to-actor interactions. Conclusion –This undertaking culminates in the conceptualization of the Healthcare Value Dynamics Framework. Forged through the dynamic interplay between theoretical discourse and empirically substantiated revelations, it not only redefines the parameters of value co-creation within the healthcare context but also heralds the emergence of an operational logic shift. Limitations – Notable limitations stem from attrition in longitudinal studies and the challenges of achieving representativeness through the utilitarian yet non-exhaustive convenience sampling strategy. While the proposed framework unveils a promising avenue for further research, it remains a conceptual model, and its practical implementation may pose challenges within complex real-world healthcare environments. Value – This erudite research contributes to the ever-evolving discourse surrounding the systemic perspective by demonstrating its applicability within the labyrinthine ecosystem of healthcare. It establishes a sturdy foundation for the perpetual advancement of Service-Dominant Logic. Keywords – Service-Dominant Logic, Systemic Perspective, Service Eco-Systems, Value Co-Creation, User journeys, Healthcare, Patient Pathways.
dc.languageeng
dc.publisherInland Norway University
dc.titleExploring the Intersection of Service-Dominant Logic and Patient Pathways: the Healthcare Value Dynamics Framework
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel