Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDalen, Erland
dc.date.accessioned2010-03-23T08:39:13Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132292
dc.descriptionMastergradsoppgave i kultur- og språkfagenes didaktikk, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark, 2009en
dc.description.abstractNorsk: Oppgaven En intermedial studie av "Still crazy after all these years" og "American Tune" er en analyse av to av Paul Simons mest kjente melodier. Sentralt i oppgaven er å undersøke storstrukturene i sangene, det harmoniske språket og si noe om hvordan teksten kommuniserer gjennom musikken. På den måten vil jeg undersøke relasjon mellom tekst og ord og andre komplekse relasjoner i musikken som ikke umiddelbart er tilgjengelig. Innen pop og rock er mye av det samlede kunstneriske uttrykket ikke nedfelt i skriftlig kildemateriell, nemlig tekst og noter. I dette tilfellet har jeg tatt utgangspunkt er det klingende materialet i form av forskjellige innspillinger i tillegg til noter med pianoutdrag med melodilinje, tekst og akkorder. Intermedialitetsbegrepet hører til det senere 1900 tallet, mens intermedialitet har forekommet i religiøse og kultiske former gjennom alle tider. Intermedialitet er samspillet mellom minimum to media. Dette kan være film, teater, tegneserier, dans; kroppens bevegelse til musikk. Sang kan også sees i et slikt perspektiv slik det er en intermedial sjanger, som bruker både ord og musikk. Gjennom bruken intermedialbegrepet er det et mål for meg å kunne si noe om hva musikken forteller i relasjon til tekster og andre forhold som biografiske opplysninger, opplysninger om innspillingsforhold osv. De senere årene har begrepet New Musicology vokst fram. Denne retningen sier at musikk kan være meningsproduserende slik musikalske strukturer og gitte kulturelle kontekster blir ladet med mening gjennom bruk. Man snakker om altså om musikkens narrativitet, altså musikkens kraft til å fortelle noe. I mer moderne fortolkninger av musikk knyttet til New Musicology og til nyutviklinger av musikalsk hermeneutikk, finner vi forskere som Susan McClary, Sieglind Bruhn og Lawrence Kramer. Innen denne retningen legger man vekt på å tilstrebe et klarere blikk for hva som oppleves som signifikant ved musikk. Videre åpner man for samtidige og kanskje motstridende musikalske diskurser. Musikk blir en meningspolyfoni hvor meningsproduksjon er prosessuell og dialogisk. I denne hermeneutiske fortolkningsprosessen finnes det ikke noe objektivt fasitsvar. Grensen mellom subjektiv oppfatning og en vitenskaplig tilnærming vil her ikke kunne trekkes skarp. I så måte støtter jeg meg på en del egne erfaringer som utøver av populærmusikk gjennom mange år. Jeg driver i grenselandet mellom praktiker og teoretiker. Det er ikke sikkert de praktisk erfaringene anses som like teoretisk ”tunge” som faglitteraturen, men like fullt vil jeg argumentere for at et slikt metaperspektiv er viktig i en oppgave som denne.en
dc.description.abstractEnglish: An intermedial study of "Still crazy after all these years" and "American Tune" is an analysis of two of the most famous melodies of Paul Simon. Central to the assignment is to examine the major structures of the songs, the harmonic language and to elaborate on how the lyrics communicate through music. Thus I will examine the relationship between lyrics and words and other complex relationships in music that are not immediately available. In the genres of rock and pop, much of the collective artistic expression is not specified in the written source material, namely the lyrics and music. In this case, the starting point is the sounding material in the form of various recordings as well as sheet music with piano excerpts with melody line, lyrics and chords. Intermediality belongs to the later 1900s, while intermediality has been present in religious and cultic forms through all times. Intermediality is the interaction between at least two media. This may be the movies, theatre, comics, dance, and body movement to music. Songs can also be seen in such a perspective as an intermedial genre, using both words and music. In recent years the concept of New Musicology has emerged. This direction claims that the music can be contextually productive in the way musical structures and given cultural context become charged with meaning when used. More modern interpretations of music associated with New Musicology and the new developments of musical hermeneutics, we find researchers as Susan McClary, Sieglind Bruhn and Lawrence Kramer. Within this direction emphasis is on developing a sharp eye of what is significant in music. Furthermore, one opens up for simultaneous and possibly conflicting musical discourses. In this hermeneutic interpretation process, there is no objectively definitive answer. The borderline between subjective opinion and a scientific approach will not could be drawn sharply in this process. Thus, I have also found support in some personal experiences as a performer of popular music for many years. I operate in the borderland between practice and theory. Its not sure that the practical experiences will be found as "heavy" as specialist literature, but nevertheless I will argue for the importance of such a metaperspective in an assignment as this.
dc.format.extent3955394 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectmusikken
dc.subjectanalytisk metodeen
dc.subjectteksteren
dc.subjectintermedialiteten
dc.subjectpopulærmusikken
dc.subjectMIKS
dc.titleDen komplekse Paul Simon : en intermedial studie av "Still crazy after all these years" og "American Tune"en
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Musicology: 110en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel