Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjørnstad, Nils Ola
dc.contributor.authorSveen, Kari Gunn Lie
dc.date.accessioned2013-06-24T09:09:05Z
dc.date.available2013-06-24T09:09:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132471
dc.descriptionMastergradsoppgave, MPA, 2013. Ordinær master, 45 st. p.no_NO
dc.description.abstractDenne studien belyser faktorer som bidrar til at elever fullfører videregående opplæring. Bakgrunnen og motivasjonen for valget av tema er at frafall i videregående skole betraktes som et stort samfunnsproblem. Vi har gjennom en kvalitativ forskningsstrategi tilstrebet å innhente kunnskap om tiltak, metoder og organisering som har en positiv effekt på gjennomføringsgraden til videregåendeelever. Vi har bevisst snudd fokuset bort fra frafall til gjennomføring. Hva gjør skoler og fagmiljøer som lykkes? Vi har i designet for undersøkelsen og analysen lagt vekt på å avdekke organisatoriske handlingsstrategier som kjennetegner fagmiljøer som har god gjennomstrømning av elever i yrkesopplæringen. Vår arbeidshypotese er at organisatorisk tilpasning er en vesentlig forklaring. Problemstillingen vår lyder som følger: Hvilke faktorer bidrar til høy gjennomføringsgrad i yrkesfaglig opplæring? Datamaterialet i studien består av semi-strukturerte dybdeintervjuer i tre ulike caser med til sammen seks informanter; 3 kontaktlærere og 3 mellomledere, alle på yrkesfaglig utdanningsprogram. Dette er tre caser der de har lykkes godt med gjennomføring i den forstand at miljøene har en gjennomstrømning av elevene som ligger over landssnittet. Vi har fokusert på organisatoriske faktorer knyttet til ledelse, læring og nettverk, samt tilpasninger i forbindelse med overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Vi har tatt for oss teori om læring og ledelse. De teoretiske rammene for læring bygger på sosiokulturelle perspektiv på læring. Vi har lagt vekt på situert læring og læring i praksisfellesskap. Når det gjelder ledelse, har vi fokusert på ledelse i et relasjonelt perspektiv og på klasseledelse, inkludert teori om kommunikasjon. Vi har i tillegg tatt for oss livsløpsteori med fokus på overganger. Viktige funn i studien vår er at skolene i casene har et tett og bevisst samarbeid med ungdomsskoler og bedrifter. Videre er skoleledelsen opptatt av at elever skal vises respekt, de skal trives, de skal føle seg trygge og de skal gjennomføre med best mulig resultat. De satser på å utvikle trygge læringsmiljø med gode relasjoner lærer–elev. God kommunikasjon med og tett oppfølging av elevene er funn vi har lagt vekt på. Profesjonelle nettverk har også avgjørende betydning for gjennomføringen av yrkesopplæringen. Vi ser at frafallsproblematikken er sammensatt og at enkelttiltak alene ikke kan garantere høy gjennomføringsgrad. Suksess avhenger av parallelle tiltak på ulike nivåer og samarbeid på tvers av profesjoner.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): The aim of this thesis is to highlight factors that contribute to students completing secondary education. The background and motivation for the choice of topic is that dropping out of secondary school is considered a major societal problem. The authors have conducted a qualitative research study in order to obtain knowledge about measures, methods and organisational features that have an impact on the completion rate for upper secondary students. The thesis focuses deliberately on completion rather than the dropout issue. How do successful schools act to reach their goals? The study attempts to identify organisational strategies that characterise vocational schools that have good results when it comes to completion. Our working hypothesis is that organisational adaptation is an essential explanation. Our research question reads as follows: Which factors contribute to high completion rates in vocational education? The data in this study consists of semi-structured depth interviews in three different cases with six informants; 3 form teachers and three heads of department, all of a vocational education program. These are three cases in which teachers and school management have succeeded in the sense that the schools have a completion rate above national average. The focus is on organisational factors related to leadership, learning and networking, as well as adaptations of the transition from lower secondary to upper secondary school. The study is particularly concerned with theories of learning and management. The theoretical framework for learning is based on a sociocultural perspective on learning, and the focus is on situated learning and learning in communities of practice. As for management, the thesis looks into leadership in a relational perspective, including classroom management. Transitions between life course phases are also dealt with; choosing an education and an occupation represents a critical point in a teen-ager’s life. The research data support the view that successful schools have close cooperation both with lower secondary schools and with work places for vocational training. Moreover, the school administration is concerned about the students’ mutual respect for each other and the students’ well-being along with their school results. They focus on developing safe learning environments with good teacher-student relationships. On the basis of the results of this research, it can be concluded that various organisational measures have an impact on students and their likeliness to finish their education. This study also shows that classroom management that includes empathy, relational competence and fast interventions, makes a significant contributing factor. It may be added that the dropout problem is complex and that simple measures alone cannot guarantee high completion rates.en
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectvideregående opplæringno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectfrafallno_NO
dc.subjecttiltakno_NO
dc.subjectgjennomføringsgradno_NO
dc.subjectorganiseringno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjecthandlingsstrategierno_NO
dc.subjectyrkesfaglig opplæringno_NO
dc.titleHvilke faktorer bidrar til at elever fullfører videregående skole? Noen suksesskriterier for gjennomføring av yrkesfaglig opplæring.no_NO
dc.title.alternativeWhat Contributes to Students Completing Secondary School? Some Success Factors for Completion of Vocational Educationen
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber98 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel