Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOpsahl, Eivind
dc.contributor.authorEriksen, Tommy
dc.date.accessioned2013-06-25T12:23:39Z
dc.date.available2013-06-25T12:23:39Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/132473
dc.descriptionMastergradsoppgave, MPA, 2013. Erfaringsbasert master, 30 st.p.no_NO
dc.description.abstractUnder arbeidet med denne oppgaven har vi hatt som mål å søke svar på hva ledelse kan være. Gjennom en studie av noen lederes arbeidshverdag samt teoretisk ”dykk” i litteratur har vi funnet noen svar. Hensikten med studiet har vært å få svar på hvor mye tid lederne bruker på de ulike arbeidsoppgavene sine, hvilke forhold som påvirker arbeidshverdagen deres, hvilke konsekvenser arbeidshverdagen får for dem og hva som kjennetegner nivå 4 ledere i ved spesialavdelinger i Sykehuset Innlandet. Våre forskningsspørsmål danner grunnlaget for problemstillingen: Hvordan samsvarer mengden arbeidsoppgaver med tiden nivå 4 lederne har til rådighet? Metoden vi har brukt er både et kvantitativt og kvalitativt studiedesign hvor vi gjennom bruk av dataprogrammet Questback sendte ut en spørreundersøkelse til 17 ledere i Sykehuset Innlandet HF. Resultatet av undersøkelsen har vist at disse lederne har mange oppgaver og at de må jobbe overtid for å rekke oppgavene sien. Det er mange forhold som påvirker hverdagen deres og de opplever til dels alvorlige symptomer på stress. Til tross for dette ville mange av lederne allikevel valgt å bli ledere på nytt. Vi har også funnet at det ligger noen motsetninger i det å være leder. Oppsummering: Det synes som mengden arbeidsoppgaver ikke samsvarer med tiden lederne har til rådighet. Ledelse er ikke et entydig begrep, men driftsledelse, tilpasningsledelse og utviklingsledelse er viktige dimensjoner. Uavhengig av dimensjon er målformulering, problemløsing og språkskapende samspill med andre viktige ingredienser i ledelse. Ledelse kan også sees i sammenheng med et instrumentelt men også institusjonelt syn på en organisasjon.no_NO
dc.description.abstractEngelsk sammendrag (abstract): During the work with this master, we aimed to seek answers on what management can be. Through our study of some leader’s daily work and theoretical "dive" into the literature, we have found some answers. The purpose of the study was to get answer to how much time leader’s spend on the various work tasks, the factors that affect their everyday work, the impact of the working day is for them and the characteristics of level 4 leaders in the specialist departments of Innlandet Hospital Trust. Our research questions formed the basis for the main issue: How does the amount of work time with level 4 managers have at their disposal? Our method was to make a quantitative and qualitative study design through the use of the computer program Questback and send out a questionnaire to 17 leader’s in Innlandet Hospital Trust. The results of the survey have shown that these leaders have many responsibilities and they have to work overtime to numerous tasks shutter. There are many factors that affect their everyday life and they experience sometimes severe symptoms of stress. Despite this, many of the conductors could be selected managers again. We also found that there is no contradiction in being a leader. Summary: It seems that the amount of work does not match the time the leaders have. Leadership is not an unambiguous concept but operations management, adaptation management and leadership development are important dimensions. Regardless of the dimension targets, problem solving and language creating partnerships with other key ingredients of leadership. Leadership can also be seen in the context of an instrumental but also institutional view of an organization.
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectarbeidsoppgaverno_NO
dc.subjectledereno_NO
dc.subjectarbeidshverdagno_NO
dc.subjectSykehuset Innlandetno_NO
dc.subjectSI-HFno_NO
dc.subjectkvalitativ metodeno_NO
dc.subjectkvantitativ metodeno_NO
dc.titleHva er ledelse?no_NO
dc.title.alternativeWhat is management?no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Political science and organizational theory: 240no_NO
dc.source.pagenumber89 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel