Show simple item record

dc.contributor.authorFærø, Lene
dc.date.accessioned2010-09-16T07:38:37Z
dc.date.available2010-09-16T07:38:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133053
dc.descriptionBacheloroppgave i Organisasjon og ledelse, 2010en_US
dc.description.abstractNorsk: Det blir stadig mer utbredt med frivillig organisasjonsarbeid i Norge. I denne oppgaven har jeg valgt å ta for meg Kreftforeningen, der fokuset vil være på de frivillige og ansatte. Det som vekket interesse hos meg, var å finne ut hva som motiverer de frivillige og ansatte til å jobbe i Kreftforeningen. Problemstillingen for oppgaven er; Hva motiverer de frivillige og ansatte i Kreftforeningen? For å kunne besvare problemstillingen, måtte jeg begrense begrepet motivasjon. Jeg har gjennom nøye vurdering, kommet fram til at det vil være hensiktsmessig å benytte forventningsteorien og jobbkarakteristikkmodellen om motivasjon. Teoriene tar for seg ulike aspekter ved begrepet motivasjon, jeg vil på denne måten få en bredde i motivasjons begrepet. For å samle inn nødvendig og hensiktsmessig data har jeg valgt å benytte den kvalitative metoden. En vurdering av den kvantitative og kvalitative metoden finner sted i kapittel 4. Undersøkelsen er en tverrsnittundersøkelse, der kvalitative intervjuer blir benyttet for å samle data til analysen. Jeg valgte å intervjue tre frivillige og tre ansatte i Kreftforeningen. Jeg rekrutterte informantene ved hjelp av snøballmetoden, der en leder i Kreftforeningen kontaktet de aktuelle informantene. Jeg har foretatt en rekke kvalitetsvurderinger, dette er oppgavens pålitelighet, troverdighet, overførbarhet og overensstemmelse. - Analysen har jeg delt inn i kategorier ut i fra teorien som er benyttet. Jeg kommer med konkrete sitater både fra de frivillige og de ansatte, for deretter å komme med utfyllende kommentarer til sitatene. Til slutt ser jeg dataen i lys av teori. Svaret på problemstillingen er svært interessant, der det foreligger både forskjeller og likheter blant de to gruppene. Det er viktig å se hva som ligger bale resultatet, da det er her den største forskjellen ligger. Det er gjort lite forskning på frivillige organisasjoner og motivasjon, så her er det store muligheter for dem som er interessert.en_US
dc.description.abstractEnglish: In recent time voluntarily work in different organizations in Norway, has been growing. In this task I have focused on the volunteers and employees at Kreftforeningen. The theme I have chosen for this task is motivation. I want to find out ifthe volunteers and employees in the Cancer organization (Kreftforeningen) has a different kind of motivation for their work. My way of presenting the problem, is to ask; What motivates the volunteers and the employees in the Cancer organization (Kreftforeningen) ? To be able to answer this question, I had to delimit the concept motivation. Through much consideration I decided that it would be appropriate to use the expectation theory and the work characterization model about motivation. These theories focus on different aspects of the concept motivation. In this way I will get a width in the concept motivation. I have chosen to use the qualitative method to collect necessary and appropriate data. In chapter 4, one can frnd an evaluation of both the qualitative and quantitative method. This research is a cross-section research where one use qualitative interviews to collect data for the analysis. I have interviewed three volunteers and three employees at the Cancer organization (Kreftforeningen), that I will use in this task. I recruited the informants by using the snowball method where the leader ofthe Cancer organization (Kreftforeningen) contacted the current informants. I have made many quality evaluations; this is the tasks reliability, trustworthy, transfer and agreement. I have separated the analysis into different categories, based on the theories used in this tasle. I have used quotes from the volunteers and employees as a starting point. After that I have used the theories to comment, and analyze the answers. The answer to my main question is quite interesting, it is both differences and likeness in the groups. It is important to see the answers behind the result, its here the differences is. I haven't found any research in the area, so here is it big opportunities for those who is interested.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmotivasjonsfaktoreren_US
dc.subjectfrivillig arbeiden_US
dc.subjectforventningsteorienen_US
dc.subjectjobbkarakteristikkmodellenen_US
dc.titleHva motiverer? En kvalitativ studie av frivillige og ansatte i Kreftforeningenen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber60s.en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record