• Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

   Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
  • Bruk av tvang i demensomsorgen 

   Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
  • Demens og integritet i norske sykehjem 

   Solberg, Magnus Grøndalen; Buflod, Erlend (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Litteraturstudiets hensikt er å belyse de etiske utfordringer i demensomsorgen og pasientens opplevelse av god eller dårlig praksis, og hvordan praksis kan gjøres annerledes eller forbedres for å bevare pasientens ...
  • «Effekten av Miljøterapi» 

   Ripman, Kierra Samantha (Bachelor thesis, 2016)
   Bacheloroppgaven min tar utgangspunkt i problemstillingen min: Hvordan kan jeg som sykepleier på sykehjem, forebygge utfordrende atferd ved hjelp av miljøterapi hos individer rammet av demenslidelse? Jeg har valgt å avgrense ...
  • Etisk refleksjon knyttet til bruk av tvang i demensomsorgen 

   Nordseth, Anemone; Nordstad, Linda (Bachelor thesis, 2015)
   Basert på egne opplevelser i praksis, litteratur og forskning viser det seg at det ofte er vanskelig for sykepleiere å balansere i gråsonen mellom tvang og frivillighet i demensomsorgen på sykehjem. Vi opplever at det ofte ...
  • Har jeg vondt? 

   Hagen, Guro Sjøli; Jensen, Maria Isabell (Bachelor thesis, 2016)
   Etter å ha lest forskningsartikler kommer det frem at mange personer med demens har mer smerter enn de får gitt uttrykk for. Gjennom praksiserfaring, søk på Internett og i litteratur, fant vi ut at det ikke fantes gode ...
  • «Jeg vil bestemme selv» - om autonomi og tvang ved demens 

   Dalen, Marianne Terum; Nerby, Sunniva (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bidra til å ivareta autonomien til pasienter med demenssykdom når de ønsker å gå ut av avdelingen? Bakgrunn: Temaet fanget vår interesse under psykiatripraksis i femte semester. ...
  • «Når hukommelsen svikter…» 

   Ulsletten, Silje; Trøan, Julie Ovidia (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: «Når hukommelsen svikter… » «When memory fades… » Bakgrunn: For valg av tema er vårt engasjement for demensomsorgen, samt selvopplevde erfaringer som har fått oss til å tenke over pårørende i hjemmet og hvordan ...
  • ”Nei takk, jeg har allerede spist” 

   Mcgregor, Lene Michelle B; Bekkevold, Guro (Bachelor thesis, 2016)
   I dette litteraturstudiet belyses utfordringer som hjemmesykepleien møter i å opprettholde en god ernæringsstatus hos pasienter med demenslidelse. Teorien er basert på et utvalg av litteratur som inkluderer tidsaktuell ...
  • ”Pasienter med demens opplever et smertehelvete uten ord” 

   Rasmussen, Hege Vanessa; Nytrø, Terese Helmersen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: I praksis har vi møtt pasienter med alvorlig grad av demens som på grunn av redusert språkfunksjon ikke kan uttrykke seg verbalt. Flere pasienter hadde utfordrende adferd som roping, vandring og irritabilitet. ...
  • “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team 

   Kamperud, Thea Marie; Kamperud, Pia Emilie (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: “Sammen er vi gode” - Sykepleierledet tverrprofesjonelt team. Hensikt: Andelen eldre personer i samfunnet øker, dette fører til at forekomsten av kroniske, aldersbetingede sykdommer som demens øker. Flere av disse ...
  • Se meg, snakk med meg! 

   Khan, Salma; Løvlund, Kristine (Bachelor thesis, 2015)
   For å kunne øke trivselen hos pasienter med Alzheimers sykdom har vi valgt kommunikasjon som metode, og tar derfor for oss de ulike kommunikasjonsmetodene validering, reminisens og realitetsorientering. For å utøve god ...
  • ”Snakk med meg!” 

   Larsen, Line; Løkken, Eline Folstad (Bachelor thesis, 2016)
   I dette litteraturstudiet belyses utfordringer ved kommunikasjon vi som sykepleiere kan støte på i sykehjem, i arbeid og i møte med pasienter med en demenslidelse. Tittelen på oppgaven er "Snakk med meg!", og problemstillingen ...
  • Større fokus på miljøbehandling for pasienter med demens 

   Øye, Linda; Heggbrenna, Lill Nora (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Miljøbehandling for pasienter med demens. Bakgrunn: Stadig økende antall av demens og at vi i praksis har sett at miljøbehandling er mye brukt hos pasienter med demens ved ulik tilrettelegging. Vi har også sett at ...
  • Sykepleie i demensomsorgen - frivillighet eller tvang 

   Halbakken, Eline; Andersen, Celine (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Fram mot år 2040 er det forventet en fordobling av personer med demens i Norge. Vi har erfaringer med at tvang og makt oppstår oftest i stellesituasjoner hos personer med demens og kan føre til etiske utfordringer. ...
  • «Sykepleie med pels» 

   Torp, Line Firman (Bachelor thesis, 2015)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i «Harry» og hans første møte med hunden Alva. Jeg var sykepleierstudent i praksis og hadde en idé om at hunden min kunne tilføre pasientene på en skjermet enhet noe positivt. Jeg fikk ...
  • Sykepleie til mennesker med frontallappsdemens 

   Håkonsen, Lene Løvlien; Larsen, Ida Bjerke (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Ved frontallappsdemens oppstår atferdsmessige og psykologiske symptomer, som kan føre til utfordrende atferd. Hensikten med denne oppgaven er å finne sykepleietiltak som kan bidra til å forebygge den utfordrende ...
  • Tema: Å forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens 

   Widsteen, Cicilie Skottnes; Arntsen, Marita (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Å forebygge utfordrende atferd hos pasienter med demens. Formål: Formålet med denne oppgaven er å øke kunnskapen om demens, symptomer på demens og hvordan sykepleieren kan forebygge utfordrende atferd hos denne ...
  • Utagering – når ord og handling smerter 

   Gjerdevik, Camilla Isabel; Sivertsgård, Monica (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere forebygge utagerende atferd hos personer med frontotemporallappdemens på skjermet enhet? Hensikt: Oppgaven har som hensikt å gi økt kunnskap om ulike årsaker til utagering, ...
  • Vil jeg klare å ta vare på deg? 

   Baanerud, Veronika; Brenna, Solfrid (Bachelor thesis, 2016)
   Samhandlingsreformen stiller nye krav til helsetjenestene i kommunene. Det legges mer vekt på helseforebygging, samtidig som flere skal få bistand til helsehjelp i hjemmene sine. Det betyr at pasientgruppen til hjemmebaserte ...