• Å se de usynlige - Sykepleie til barn som er pårørende 

   Omsland, Yrja Mikkelsen; Olsen, Hege Marie (Bachelor thesis, 2018)
   Tittel: «Å se de usynlige» «To see the invisible» Problemstilling: «Hvordan kan sykepleier gjennom kommunikasjon og samtale forebygge psykiske problemer hos barn når mor eller far har en psykisk lidelse?» Hensikt: Å ...
  • Å skape en god relasjon til kreftsyke barn og deres foreldre 

   Olsen, Camilla; Bratlie, Elisabeth (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Mellom 2005 og 2014 var det 1281 nye tilfeller av kreft hos barn. Omtrent 140 barn i Norge får kreft hvert år. Oppgaven er rettet mot hvordan vi kan skape en god relasjon til disse barna og deres foreldre under ...
  • Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

   Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
  • Bak diagnosen - en kognitiv terapeutisk tilnærming til pasienter med schizofreni 

   Bakka, Erlend Jørstad; Sæther, Karl-Oskar (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Å møte vrangforestillinger kan oppleves vanskelig, og det kan være utfordrende å møte de som har dem på en måte som ikke virker krenkende for pasienten. Hensikt: Undersøke om kognitiv terapi og dens prinsipper ...
  • Barn og diabetes type 1 

   Ramstad, Marte Elise; Sagbakken, Sina Bekkelund (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Vi har valgt denne problemstillingen fordi diabetes type 1 er svært utbredt hos barn i Norge. Videre har vi lite erfaringer med barn og ønsket å lære mer om denne pasientgruppen. Vi ønsket videre å se på hvordan ...
  • Barn som pårørende 

   Hagen, Heidi Solli; Halvorsen, Lena Solberg (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: «Barn som pårørende» Hensikt: Å få økt kunnskaper om hvordan sykepleier kan møte barn som pårørende på en psykiatrisk avdeling, og hvordan ivareta de gjennom samtale og kommunikasjon. Ved å belyse dette ønsker vi ...
  • Bruk av tvang i demensomsorgen 

   Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
  • Brukermedvirkning og søvnkvalitet hos personer med demens 

   Bøvolden, Camilla Hansen; Korsmo, Marthe (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: I sykepleie til eldre med demensutvikling kreves en tilnærming som vi ønsker å lære mer om. I dag har cirka 66.000 personer en demensdiagnose i Norge. Oppgaven er rettet mot brukermedvirkning i hverdagslige ...
  • Brukermedvirkning: et likeverdig samarbeid 

   Arnesen, Elise; Tangen, Ida Mari Skare (Bachelor thesis, 2017)
   Oppgavens formål: Å belyse hvilke faktorer som kan spille inn for sykepleiers tilrettelegging for brukermedvirkning hos pasienter som er isolerte, og å øke bevissthet rundt hvordan dette kan gjennomføres på en faglig ...
  • Demens og tvang - til pasientens beste? 

   Freitag, Charlotte; Mobæk, Jesper Søndergaard (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke miljøbehandling for å redusere bruk av tvang hos pasienter med demens med utfordrende atferd i sykehjem? Bakgrunn: Grunnet befolkningsvekst og økt levealder vil tallene på ...
  • Demens – et ønske om en bedre hverdag 

   Fossheim, Kjerstin Alise Stålsmo; Toran, Melissa Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere møte den demente pasients ønske, når pasienten motsetter seg helsehjelp? Hensikt: Vi ønsker å undersøke og innta ny kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan møte den demente ...
  • Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på 

   Norgreen, Nina Karethe; Lillestu, Lene Cecilie (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk tittel: «Den vet best hvor skoen trykker, den som har den på». Engelsk tittel: «Only the wearer knows where the shoe pinches». Introduksjon: Depresjon er en stor trussel mot folkehelsen i hele verden, også i Norge. ...
  • Diabetes mellitus type 1 

   Tøraasen, Lisa Vangen; Al-Sultan, Zainab (Bachelor thesis, 2014)
   Hvert år blir rundt 600 nordmenn diagnostisert med sykdommen diabetes type 1, og Norge er et av landene i verden med størst andel av barnediabetes. I dag er det 15 000- 20 000 personer i Norge som har diabetes type 1, og ...
  • Effekten av berøring 

   Gløersen, Heidi Catherine; Helstad, Kaja (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan bruk av berøring til sykehjemspasienter med alvorlig demens bidra til å dempe symptomer på sykdommen og gi pasientene en bedre hverdag? Den gamle har levd et langt liv og bidratt til samfunnet ...
  • Eldre og underernæring 

   Johansen, Kaja; Hamre, Marte (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn: Underernæring i Norge er et økende samfunnsproblem og eldre er særlig utsatt for å utvikle det. Årsakene til underernæring er ofte komplekse og sammensatte, og kan føre til alvorlige konsekvenser for pasienten. Hensikt: ...
  • Endring av livsstilsvaner for pasienter med diabetes 

   Arnesen, Linn Anita; Gunderstuen, Hilde (Bachelor thesis, 2014)
   Bakgrunn Diabetes type II er den vanligste formen for diabetes, og forekomsten er firedoblet de siste 50 årene. Siden dette er en økende pasientgruppe og dermed en tematikk vi kommer mye i kontakt med i fremtiden, er dette ...
  • Foreldre til barn i palliativ fase 

   Grindvoll, Anita; Grøtting, Eva Cecilie (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi erfarte i praksis at sykepleierne uttrykte usikkerhet i møtet med foreldre til barn i palliativ fase. Hvert år opplever foreldre i Norge å miste barnet sitt i sykdom. Som sykepleiere vil vi møte disse ...
  • Fremme mestring og livskvalitet hos hjertesviktpasienten 

   Bergmann, Petter; Haakenrud, Daniel Skaug (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunn: Pasienter med hjertesvikt er en pasientgruppe sykepleiere ofte møter på somatisk sykehus. Hjertesviktpasienter har en dårlig prognose og blir stadig re-innlagt på sykehus grunnet symptomforverring. Egne erfaringer ...
  • God livskvalitet ved livets sluttfase 

   Barbosa Da Silva de Lima, Rebeca; Keita, Teneh (Bachelor thesis, 2017)
   BAKGRUNN: Siden dette er vår siste eksamen i sykepleierutdanningen ønsket vi dermed å ha fokus på et tema som begge har interesse for og erfaring med. Vi ønsket også å tilegne oss mer kunnskap om dette teamet, siden den ...
  • Her har jeg levd, her vil jeg dø 

   Eide, Stine Rebecka Sagevik; Moldestad, Helene Olsen (Bachelor thesis, 2017)
   Uansett individ har alle mennesker rett på en verdig død, selv om du er statsminister eller uteligger. Døden for mange er en skremmende opplevelse og mange vegrer seg mot dette temaet, uansett om du jobber i helsevesenet ...