• Å uttrykke seg er ikke alltid lett når andre ikke forstår 

   Nilsen, Maren Kristine Huse; Nyenetue, Franthresa Kmanue (Bachelor thesis, 2018)
   Bakgrunn: Vi har opplevd mange positive og negative opplevelser ved bruk av kommunikasjon i utfordrende situasjoner og ønsker gjennom oppgaven å tilegne oss nye kunnskaper. Hensikt: Å belyse kunnskaper og erfaringer ...
  • Bruk av tvang i demensomsorgen 

   Østbye, Malin; Dramstad, Siw Anita Kvisler (Bachelor thesis, 2018)
   Hensikt: Antallet personer med demens vil fordobles de neste 30-40 årene. På bakgrunn av dette ønsker vi å øke vår kunnskap om personer med demens, bruken av kommunikasjon, tillitsskapende arbeid og miljøbehandling for ...
  • Bruk av tvang i omsorgen for pasienter med demens 

   Rinden, Robina; Robina, Shabana K. (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: På bakgrunn av case ønsker vi å presentere vår problemstilling som en etisk refleksjon: «Hvordan kan vi som sykepleiere forholde oss i en situasjon der en pasient med Alzheimers sykdom motsetter seg å ta ...
  • Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter 

   Gaare, Brit Inger; Sandvik, Camilla (Bachelor thesis, 2012)
   Valg av problemstilling: Temaet ”Bruk av tvang i sykepleie til demente pasienter” omfatter et vidt spekter innen demensomsorgen. Det falt oss naturlig å tenke på hvor viktig kommunikasjon og samhandling som tillitskapende ...
  • Bruk av tvang overfor personer med demens 

   Borgen, Ida S.; Skinnehaugen, Ann Margit (Bachelor thesis, 2012)
   Presentasjon av problemstilling: Sykdommen demens angriper hjernen som gjør at du på sikt mister oversikten over deg selv og dine behov, gjør at det er vanskelig å ta vare på seg selv og ta egne beslutninger. På sikt vil ...
  • Demens og integritet i norske sykehjem 

   Solberg, Magnus Grøndalen; Buflod, Erlend (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Litteraturstudiets hensikt er å belyse de etiske utfordringer i demensomsorgen og pasientens opplevelse av god eller dårlig praksis, og hvordan praksis kan gjøres annerledes eller forbedres for å bevare pasientens ...
  • Demens og tvang - til pasientens beste? 

   Freitag, Charlotte; Mobæk, Jesper Søndergaard (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan sykepleiere bruke miljøbehandling for å redusere bruk av tvang hos pasienter med demens med utfordrende atferd i sykehjem? Bakgrunn: Grunnet befolkningsvekst og økt levealder vil tallene på ...
  • Demens og utfordrende atferd 

   Finli, Janne Elisabeth; Folgerø, Sigrid; Aas, Stine Høiberg (Bachelor thesis, 2013)
   Denne oppgaven tar for seg utfordrende atferd hos personer med demens, og hvordan sykepleiere kan forebygge denne typen atferd gjennom kunnskap, kommunikasjonsmetoder og tillitt. Problemstillingen lyder: Hvordan kan ...
  • Demens – et ønske om en bedre hverdag 

   Fossheim, Kjerstin Alise Stålsmo; Toran, Melissa Kristin (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan vi som sykepleiere møte den demente pasients ønske, når pasienten motsetter seg helsehjelp? Hensikt: Vi ønsker å undersøke og innta ny kunnskap om hvordan vi som sykepleiere kan møte den demente ...
  • «Den tause smerte» 

   Holen, Wenche Buchholdt; Hjemly, Tone Laila (Bachelor thesis, 2015)
   Å få økt kunnskap i hvordan vi som sykepleiere på best mulig måte skal kunne vurdere smerter hos personer med alvorlig demens, slik at de kan beholde sin integritet og oppleve økt livskvalitet. Problemstilling: «Hvordan ...
  • ”Det må da gå an å ha det godt selv om man er glemsk!” 

   Stanic, Sonja; Engevik, Linn Andersen (Bachelor thesis, 2015)
   Tema: Sykepleie til personer med demens Formål: Hos personer med demens kan livskvaliteten være redusert på grunn av flere faktorer, som blant annet sykdommens symptomer, bivirkninger fra medikamenter og boforhold. Formålet ...
  • Du skal ikke tro, du skal vite 

   Gran, Merete; Skibness, Hanne Kjelstrup (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling med avgrensning: Ut ifra tema har vi valgt problemstillingen: «Hvordan kan sykepleiere gjennom tillitsskapende kommunikasjon bevare autonomien til demente pasienter med problematferd, uten å bruke tvang?» I ...
  • Effekten av berøring 

   Gløersen, Heidi Catherine; Helstad, Kaja (Bachelor thesis, 2017)
   Problemstilling: Hvordan kan bruk av berøring til sykehjemspasienter med alvorlig demens bidra til å dempe symptomer på sykdommen og gi pasientene en bedre hverdag? Den gamle har levd et langt liv og bidratt til samfunnet ...
  • «Effekten av Miljøterapi» 

   Ripman, Kierra Samantha (Bachelor thesis, 2016)
   Bacheloroppgaven min tar utgangspunkt i problemstillingen min: Hvordan kan jeg som sykepleier på sykehjem, forebygge utfordrende atferd ved hjelp av miljøterapi hos individer rammet av demenslidelse? Jeg har valgt å avgrense ...
  • Ernæring - mer enn bare mat og drikke 

   Bråten, Mona; Langkaas, Thea Nordermoen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn: Underernæring er det største og vanligste problemet innenfor ernæringsproblemer hos eldre og kan føre til alvorlige konsekvenser for allmenntilstand og livskvalitet. Hjemmeboende eldre med kognitiv svikt er særlig ...
  • Etisk refleksjon knyttet til bruk av tvang i demensomsorgen 

   Nordseth, Anemone; Nordstad, Linda (Bachelor thesis, 2015)
   Basert på egne opplevelser i praksis, litteratur og forskning viser det seg at det ofte er vanskelig for sykepleiere å balansere i gråsonen mellom tvang og frivillighet i demensomsorgen på sykehjem. Vi opplever at det ofte ...
  • Finnes det en balanse mellom autonomi og paternalisme? 

   Olsen, Therese Cecilie; Dreier, Halvor (Bachelor thesis, 2012)
   Innledning: Vi har valgt å ta med diktet ”Han Peder og drømmen” skrevet av Stagnes (Jakobsen, 2007, sitat fra H. Stagnes). Vi valgte dette diktet siden det viser hvordan personer med demens kan oppleve verden rundt seg så ...
  • Fokus på miljøbehandling for å forhindre bruken av tvang 

   Nordvik, Hanne; Nymoen, Ida Kristine (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vi har valgt en problemstilling ut i fra hvordan vi som sykepleiere kan møte personer med demens uten bruk av tvang. Problemstillingen tar for seg hvordan vi som sykepleiere bruker miljøbehandling til ...
  • For pasientens beste? 

   Kjelsberg, Hilde R.; Røistad, Merete (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Ut i fra valgt tema, tvang i sykepleien til pasienter med en demens sykdom, har vi kommet fram til denne problemstillingen: Hvordan brukes tvang ovenfor personer med en demens lidelse, og er det farer ...
  • Gjør mot andre det du vil andre skal gjøre mot deg 

   Dahlen, Elisa D.; Rønning, Mari (Bachelor thesis, 2012)
   Problemstilling: Vår oppgave skrives på grunnlag av gitt tema for bacheloroppgave for kull 121: «Bruk av tvang i sykepleien til demente pasienter». Vår problemstilling er: «Skjult medisinering til pasienter med alzheimer ...