• ”Hjelp, jeg får ikke puste!” 

      Sveen, Venke Berget; Haugrud, Karl Oskar Møen (Bachelor thesis, 2015)
      Problemstilling: «Hvordan kan sykepleiere bidra til å forebygge reinnleggelser i sykehus hos hjemmeboende kols pasienter gjennom veiledning?» Hensikt: I denne oppgaven ønsket vi å finne ut hvordan sykepleier i ...