Show simple item record

dc.contributor.authorGran, Merete
dc.contributor.authorSkibness, Hanne Kjelstrup
dc.date.accessioned2012-07-06T11:43:10Z
dc.date.available2012-07-06T11:43:10Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133104
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling med avgrensning: Ut ifra tema har vi valgt problemstillingen: «Hvordan kan sykepleiere gjennom tillitsskapende kommunikasjon bevare autonomien til demente pasienter med problematferd, uten å bruke tvang?» I denne bachelor oppgaven er vi to studenter som skriver sammen, og vil bruke begrepet «vi» om oss selv. Aktuelle begreper i oppgaven vil bli forklart underveis. I NOU 1992:8 Lov om pasientrettigheter blir «pasient» definert på følgende måte: «Med pasient menes en person som henvender seg til helsevesenet med anmodning om helsehjelp og som helsevesenet gir eller tilbyr helsehjelp i individuelle tilfeller.» Vi har valgt å bruke begrepet pasient gjennom hele oppgaven, dette begrunner vi med hva de norske yrkesetiske retningslinjene for sykepleiere (2008) sier om dette: “Begrepet pasient er beholdt, både fordi vi mener det er den beste benevnelsen for de som søker helsehjelp, og fordi helselovene klart benevner alle som «gis eller tilbys helsehjelp» som pasienter” (s.5). Vi vil også benytte oss av begrepet «demente» i omtale av pasienter med en demenslidelse i oppgaven. Gjennom oppgaven velger vi å si noe om selve sykdommen demens. Symptomer ved demens innebærer motoriske, kognitive og de atferdsmessige symptomene (Engedal & Haugen, 2009). Vi kommer til å nevne kort om de to sistnevnte da disse er mest relaterte til vår oppgave. Ut ifra problemstillingen velger vi å si noe om mild, moderat og alvorlig demens, da vi har valgt å skrive om problematferd og bruk av tvang. Vi velger å si noe kort om frontallappsdemens da vi ser at denne lidelsen har en sammenheng med problematferd og utagering. I forhold til angstrelaterte hendelser velger vi å se på sammenhengen hvor det kan oppstå problematferd hos pasienten. Vi er kjent med at problematferd hos pasienter kan føre til bruk av tvang fra helsepersonell. Vi velger å gå inn på det vi ser på som de viktigste punktene for å unngå bruk av tvang. Vi har valgt å presentere Jan Kåre Hummelvoll sitt syn på sykepleie og hans definisjoner. Denne teorien er relevant i forhold til vår problemstilling, som omhandler tillitsskapende kommunikasjon. Hummelvoll skriver om sykepleier-pasient-fellesskapet, og ut ifra de ni hjørnesteinene har vi valgt å presentere likeverdighet og møte/nærværenhet. Disse to hjørnesteinene underbygger vår problemstilling. I teorien presenterer vi kommunikasjon generelt, dette for å få frem helheten. Kommunikasjonsmetodene vi har valgt å presentere i teorien er reminisens, validering, realitetsorientering, avledning, guiding og berøring. Dette er metoder vi ser på som gjennomførbare i kommunikasjon med demente pasienter, da vi har erfaring fra praksis med bruk av disse metodene. Lovverket har vi valgt å sette inn i teorien etter hvor vi ser dette er relevant i teksten. Vi ser på prinsippene autonomi, paternalisme og samtykkekompetanse som viktige i denne oppgaven. Vi har sett at pasientens integritet og verdighet ofte blir tatt lite hensyn til. I oppgaven legger vi vekt på bruken av empati og respekt i samhandling med andre mennesker. Vi ser at Lov om pasientrettigheter kapittel 4A er viktig med tanke på pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelp. Vi benytter oss av denne loven gjennom oppgaven da den gir oss et bilde av hvordan vi som sykepleiere kan yte nødvendig helsehjelp. Dette for å unngå brudd på loven og samtidig ta vare på pasientens integritet. Sykehjemmet er valgt som hovedarena gjennom oppgaven, men vi trekker inn hjemmebasert for å vise helheten i samhandling med pasienten. Vi har valgt å benytte forskning fra Norge og Nederland i denne oppgaven på grunn av validiteten og relevansen til vår problemstilling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectautonomino_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectproblematferdno_NO
dc.subjectfrontallappdemensno_NO
dc.subjectFLDno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectreminisensno_NO
dc.titleDu skal ikke tro, du skal viteno_NO
dc.title.alternativeDon't assume, know what to dono_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber38 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record