Show simple item record

dc.contributor.authorSolli, Karianne O.
dc.contributor.authorWettermark, Malin
dc.date.accessioned2012-07-04T10:47:05Z
dc.date.available2012-07-04T10:47:05Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133106
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Bacheloroppgaven i sykepleie tar for seg temaer innen sykepleie som forebygger smitte i somatisk sykehus. Ut i fra temaet velger vi å skrive om sykehusinfeksjoner og velger denne problemstillingen: Hvordan kan sykepleier forbygge sykehusinfeksjoner? Oppgavens hensikt er økt kunnskap om sykepleierens rolle i forebygging av sykehusinfeksjoner. Konsekvens av manglende hygiene ved kateterinnleggelse kan påføre pasienten lidelsen urinveisinfeksjon. Med oppgaven ønsker vi å få fram hvordan sykepleiere i praksis skal handle ut i fra lover, retningslinjer og fagkunnskaper for å forebygge denne lidelsen. Avgrensing og presisering av problemstillingen: Oppgaven tar for seg sykepleiers forebyggende rolle i arbeidet med å redusere antall sykehusinfeksjoner, en rolle der sykepleiers moral har betydning. Sykepleieren bør ikke påføre pasienten mer lidelse enn hva han/hun allerede har. Hun får en tydeligere moralsk rolle når hun handler kunnskapsbasert og faglig forsvarlig, i tråd med gjeldende lover og retningslinjer for å fremme helse, forebygge sykdom og lindre lidelse. Sykepleieren har en forebyggende rolle overfor friske mennesker, personer med risiko for helsesvikt og mennesker som utsettes for komplikasjoner. Det forebyggende begrepet kan igjen deles inn i primær-, sekundær- og tertiærforebyggende tiltak. Relevant for denne oppgaven er det tertiærforebyggende tiltaket som skal hindre at nye helseproblemer som at komplikasjoner oppstår ved undersøkelser eller behandling (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). Fordypning i temaet sykehusinfeksjoner har gjort oss oppmerksomme på at det brukes flere synonyme begreper av det samme ordet. Synonyme ord som nosokomiale infeksjoner, helsetjeneste ervervede infeksjoner og helsetjeneste assosierte infeksjoner. I oppgaven velger vi å bruke begrepet sykehusinfeksjoner, et begrep som faller naturlig når man snakker om infeksjoner ervervet på sykehus. Sykehus infeksjoner [sic] kan defineres som «en infeksjon som oppstår under eller etter og som følge av et opphold på sykehus eller annen helseinstitusjon» (Stordalen, 2009: 55). Sykehusinfeksjoner erverves vanligvis etter 2-3 døgn på somatisk sykehus, og opptil 30 døgn etter utskrivelse fra sykehus. Sykehusinfeksjoner påfører pasienter infeksjoner og ved dette ekstra lidelse. Infeksjonene skyldes ofte slurv, dårlig personlig hygiene eller dårlig generell hygiene blant helsepersonell (Stordalen, 2009). De vanligste sykehusinfeksjonene er urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner, postoperative sårinfeksjoner og septikemi (Børøsund, 2010). De tre førstnevnte infeksjonene er de hyppigste og har omtrent lik forekomst (Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2011b). Årsaksfaktorene til sykehusinfeksjoner kan være mange og sammensatte. Årsaksfaktorer er blant annet økt instrumentering, effektivisering, rasjonalisering og dårlig hygiene (Stordalen, 2009). Vi velger å avgrense oppgaven til urinveisinfeksjon og hygienens betydning. Dette da vi har bakgrunnskunnskap om at infeksjonsforsvaret i underlivet er ømfintlig overfor mikroorganismer (Bjålie, Haug, Sand & Sjåstad, 2006). Oppgaven begrenses videre til selve kateterinnleggelsen da vi ser det som viktig at sykepleier utfører god hygiene i kontakt med pasientens underliv. Vi har valgt å bruke Florence Nightingale og Joyce Travelbee som sykepleieteoretikere for å få frem sykepleierollen. Vi har valgt Florence Nightingale da hun var en pionèr innenfor sykepleie som tidlig satte fokus på hygienens betydning i forebygging av smitte. Joyce Travelbee valgte vi fordi hun er en sykepleieteoretiker fra nyere år som fokuserer på en profesjonell sykepleie som forebygger sykdom og lidelse. Sykepleieren skal ifølge De basale smittevernrutinene (Nasjonalt Folkehelseinstitutt, 2009) møte pasienter med de samme hygieniske prinsippene ved å følge infeksjonskontrollprogram som finnes i avdelingen. Vi velger derfor ikke å begrense oppgaven til en spesiell avdeling på sykehuset. Den praktiske handlingen i drøftingen tar for seg kateterinnleggelse på voksne kvinner da det er dette vi har mest erfaringer med. I oppgaven benevnes sykepleier som hun/henne.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectsykehusinfeksjonerno_NO
dc.subjectinfeksjonerno_NO
dc.subjectsomatiske sykehusno_NO
dc.subjecthygieneno_NO
dc.subjectkateterno_NO
dc.subjecturinveisinfeksjonno_NO
dc.subjectforebyggingno_NO
dc.subjectsykepleiereno_NO
dc.titleForebygging av sykehusinfeksjonerno_NO
dc.title.alternativePrevention of hospital infectionsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber36 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record