Show simple item record

dc.contributor.authorStegarud, Maria Leidal
dc.contributor.authorSørlundsengen, Mona Kristine
dc.date.accessioned2012-07-05T07:14:04Z
dc.date.available2012-07-05T07:14:04Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133118
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Kan sykepleiere ved hjelp av miljøbehandling redusere bruk av tvang i stellsituasjon, hos pasienter med Alzheimers sykdom? Avgrensing og presisering av problemstilling: Ut i fra tema, problemstilling og pasientcase ønsker vi å avgrense tvang i demensomsorgen i denne oppgaven til å omhandle begrepet miljøbehandling. Vi har valgt å bruke Kari Martinsens omsorgsteori hvor hun mener at målet er at pasienten skal få det så godt som mulig i situasjonen, og at selve omsorgen er målet. Omsorgen viser seg gjennom praktisk handling og må bygge på en bevisst holdningsmessig begrunnelse. Vår oppgave som sykepleier ligger ikke bare i å behandle og å gi god omsorg og god pleie, men det ligger mye etikk til grunn i alle våre arbeidsoppgaver. Demens omfavner en stor pasientgruppe, og vi har derfor valgt å avgrense oppgaven til pasienter med Alzheimer sykdom. Vi går inn på utfordringene som ofte oppstår i forbindelse med stell ved Alzheimers sykdom, og tiltakene under miljøbehandling vi mener er relevant i forhold til pasientsituasjon. Siden miljøbehandling er et stort område velger vi å avgrense det ned til det vi mener er mest relevant og nyttig for vår pasientsituasjon, og besvarelse av problemstillingen. Vi kunne også tatt for oss å skrevet generelt om kommunikasjon som ett underpunkt i miljøbehandlingen, men vi velger å bruke kommunikasjonsmetodene reminisens, validering og realitetsorientering for å lettere hjelpe pasienten til å bevare vesentlige holdepunkter, gi trygghet, fremme mestring og livskvalitet. Av erfaring ser vi at utagerende pasienter med Alzheimers sykdom har god nytte av miljøbehandling i institusjon. Dette krever kompetanse, omsorg og kunnskap og kan oppleves svært tøft og krever mer av oss som sykepleiere. Med dette har vi valgt å fokusere på Kari Martinsens omsorgsteori hvor hun mener at omsorg har med hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan vi viser omtanke for hverandre i det praktiske dagliglivet. Med dette ønsker vi å rette fokuset mot pasientens beste, og for å forebygge og begrense problemadferden som forekommer under stellsituasjonen. Vi betrakter dette tema som et etisk dilemma og en utfordring for sykepleieres hverdag, da det er en konflikt mellom pasientens autonomi og sykepleierens profesjonelle plikt til å yte hjelp. For å belyse utfordringene som oppstår ved Alzheimers sykdom velger vi å gå nærmere inn på pasient- og brukerrettighetsloven og yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere for å trekke inn hva regelverket i forhold til de etiske utfordringene rundt pasientens stellsituasjon, og hvordan denne kunnskapen kan bidra til å redusere tvang i demensomsorgen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectAlzheimers sykdomno_NO
dc.subjectomsorgsteorino_NO
dc.subjectmiljøbehandlingno_NO
dc.subjectpersonlig hygieneno_NO
dc.subjectbrukerrettighetslovenno_NO
dc.titleTvang i demensomsorgenno_NO
dc.title.alternativeCoercion in dementia careno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber45 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record