Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorRinden, Robina
dc.contributor.authorRobina, Shabana K.
dc.date.accessioned2012-07-09T08:27:58Z
dc.date.available2012-07-09T08:27:58Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133126
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: På bakgrunn av case ønsker vi å presentere vår problemstilling som en etisk refleksjon: «Hvordan kan vi som sykepleiere forholde oss i en situasjon der en pasient med Alzheimers sykdom motsetter seg å ta livsnødvendig medisin?». Avgrensning: I følge Høgskolen i Hedmarks retningslinjer for bacheloroppgaven i sykepleier utdanningen, skal den avsluttende oppgaven i sykepleie inneholde et bestemt antall ord, i tillegg til at det settes krav til oppgavens oppbygging. Videre fortsetter vi oppgaven med en metodedel der vi først tar for oss valg av litteratur som vi stiller oss kildekritiske til. Deretter beskriver vår fremgangsmåte i vårt søk etter forskningsartikler som vi siden presenterer. Avslutningsvis i metodedelen tar vi for oss anonymisering i forhold til case. Deretter kommer oppgavens teoridel som vi har valgt å dele opp i en pasient- og en sykepleieteoretisk del. For å spesifisere oppgavens innhold har valgt å avgrense teorien om demens sykdom til å omhandle pasienter med Alzheimers sykdom. Pasientteorien starter derfor med teori om Alzheimers sykdom og hvordan det er å leve med sykdommen. Vi tar siden for oss de ulike utfordringene i sykepleien til pasienter med Alzheimers sykdom. Vi har avgrenset utfordringene i sykepleien til pasienter med Alzheimers sykdom til det å ivareta integritet og autonomi, samt bruken av tvang i møte med pasienten. Disse utfordringene anses å være de mest krevende og er i tillegg de som er mest relevante i forhold til vår case, da vi avgrenser bruken av tvang til når pasienten motsetter seg livsnødvendig medikamentbehandling. Videre ønsker vi å ha fokus på relasjonen mellom pasient og sykepleier i hjemmesykepleien og vi har derfor valgt å utelukke pårørende fra situasjonen. Vi fortsetter pasientteorien med en kort beskrivelse hva diabetes mellitus er, og velger så å avgrense sykdommen til diabetes mellitus type 1, som krever insulininjeksjoner. Vi avgrenser på denne måten for å bevare fokuset på Alzheimers sykdom og for å sette pasientsituasjonen på spissen. Vi har valgt å utelukke eventuelle senkomplikasjoner av diabetes mellitus type 1 da fokuset vårt er situasjonen her og nå. Oppgaven fortsetter så med en sykepleierrelatert teoridel der vi starter med å ta for oss Kari Martinsens omsorgsteori og de ulike aspektene hun deler omsorgen inn i. Videre tar vi for oss sykepleierens rolle sett ut i fra et maktperspektiv. Deretter følger teori om etikk, der vi først tar for oss de etiske prinsippene etterfulgt av etiske teorier. Til slutt har vi presentert og beskrevet Aadlands etiske refleksjons modell. Gjennom denne etiske refleksjonsmodellen får vi muligheten til å analysere pasientsituasjonen på en systematisk og konstruktiv måte, som vil belyse situasjonen på en helhetlig måte. Vi valgte nettopp denne modellen fordi den er oversiktlig og forholdsvis enkel å forholde seg til (Aadland, 2000). Vi tar så for oss oppgavens drøftingsdel som vi har valgt å dele inn etter Aadlands etiske refleksjonsmodell. Innledningsvis i dette kapitlet for oss forforståelsen etterfulgt av analyse, også handlingsalternativer. Avslutningsvis i denne oppgaven kommer konklusjonen som vi etter Aadlands etiske refleksjonsmodell har valgt å kalle for handling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectAlzheimers sykdomno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.subjectmedisineringno_NO
dc.subjectpasientcaseno_NO
dc.titleBruk av tvang i omsorgen for pasienter med demensno_NO
dc.title.alternativeThe use of force in caring for dementia patientsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber37 s.no_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel