Show simple item record

dc.contributor.authorGaare, Brit Inger
dc.contributor.authorSandvik, Camilla
dc.date.accessioned2012-07-09T06:55:30Z
dc.date.available2012-07-09T06:55:30Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133130
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractValg av problemstilling: Temaet ”Bruk av tvang i sykepleie til demente pasienter” omfatter et vidt spekter innen demensomsorgen. Det falt oss naturlig å tenke på hvor viktig kommunikasjon og samhandling som tillitskapende tiltak kan være for å oppnå trygghet og tillit i samarbeidet mellom sykepleier og pasient. Vi tror dette sammen kan bidra til å redusere bruk av tvang hos demente pasienter ved medisinering. Vi fant ut at dette var noe vi ønsket å gå nærmere inn på. Problemstilling: Kan tillitskapende tiltak forhindre bruk av tvang hos pasienter med Alzheimers sykdom som motsetter seg medisinering? Avgrensninger: Ut fra tema, problemstilling og pasientcase ønsker vi å avgrense tillitskapende tiltak i denne oppgaven til å omhandle kommunikasjon og samhandling. Hvordan vi uttrykker oss verbalt og non-verbalt forbinder vi med kommunikasjon. Å være sosial, skape et samarbeid og samspill assosierer vi med begrepet samhandling. Vi kommer ikke til å gå inn på andre former for tiltak som kan være tillitskapende, men vi har valgt å trekke inn ulike situasjoner som kan ha betydning for samhandlingen. Vi har valgt å fokusere på Joyce Travelbee`s teorier om kommunikasjon, tillit og menneske- til- menneske- forhold og hvordan dette kan være med på å bidra til å redusere bruken av tvang hos pasienter med demens i sykehjem. Reminisens og validering som er to av tre kommunikasjonsmetoder med demente har vi valgt å utelukke da vi ikke anser de som relevante for problemstillingen. Vi vil kort presentere realitetsorientering som kommunikasjonsmetode. Demens omfavner en stor pasientgruppe, og vi har derfor valgt å avgrense oppgaven til pasienter med moderat Alzheimers sykdom. Vi går inn på utfordringer som oppstår ved medikamenthåndtering ved Alzheimers sykdom, og ikke inn på andre utfordringer som oppstår ved denne sykdommen. I casen presentert nedenfor har vi nevnt Johans tilleggssykdommer for å belyse hvor viktig det er at han får i seg medisinene sine og vi kommer til å trekke dette inn i drøftingsdelen vår. Vi går ikke nærmere inn på tilleggssykdommer og medikamentene i teoridelen og kommer derfor ikke til å nevne hvilke helseskader som kan oppstå hvis Johan ikke får medisinen sin, da vi ikke anser det som relevant for oppgavens problemstilling. For å belyse utfordringer som oppstår ved Alzheimers sykdom har vi valgt å gå nærmere inn på pasient- og brukerrettighetsloven, deriblant samtykkekompetanse og NSF`s yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Dette for å trekke inn hva regelverket sier i forhold til de etiske utfordringer som oppstår mellom ivaretakelsen av pasientens autonomi og paternalisme ved medisinering, og hvordan denne kunnskapen kan bidra til at vi som sykepleiere reduserer vår bruk av tvang.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectmedisineringno_NO
dc.subjectAlzheimers sykdomno_NO
dc.subjectpasientcaseno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectkommunikasjonno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.titleBruk av tvang i sykepleien til demente pasienterno_NO
dc.title.alternativeUse of restraints in nursing care to dementia patientsno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber51 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record