Show simple item record

dc.contributor.authorBrennodden, Kine
dc.contributor.authorWiik, Madeleine
dc.date.accessioned2012-07-02T08:49:20Z
dc.date.available2012-07-02T08:49:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133154
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractInnledning: Som sykepleiestudenter i vårt siste semester ved Høgskolen i Hedmark, skal vi skrive en bacheloroppgave. På grunnlag av dette har vi valgt å ta for oss temaet «Bruk av tvang i sykepleien til pasienter med demens sykdom». Vi syntes dette temaet er svært aktuelt, da statistikken viser oss at det forekommer en økt bruk av tvang i norske sykehjem. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse gjennomførte en rekke kartlegginger om akkurat dette i 1999/2000. Deres kartlegginger viste blant annet til at hele 45 % av pasientene i skjermede enheter ble utsatt for minst et tvangstiltak hver eneste uke (Kirkevold, 2005). Dette ser vi på som svært alvorlig, derfor vil oppgaven vår dreie seg om hvordan vi som sykepleiere kan forhindre bruken av tvang. Hensikt og valg av problemstilling: Formålet med denne oppgaven vil være å belyse om en kan forhindre bruken av tvang i demensomsorgen, og om eventuelt tillitsskapende tiltak kan være med på å forhindre bruken av tvang. Som fremtidige sykepleiere er det for oss nyttig og spennende å kunne lære mer om dette temaet. Har vi kunnskaper om dette tror vi det vil være med på å styrke vår profesjonalitet, og ikke minst kvaliteten på den sykepleien vi utøver. Problemstilling: Kan vi som sykepleiere forhindre bruken av tvang til personer med Alzheimer sykdom ved bruk av tillitskapendetiltak? Oppgavens avgrensning: Hva denne oppgaven angår, vil vårt hovedfokus være hvordan vi som sykepleiere kan forhindre bruken av tvang til personer med demens som bor i sykehjem. Vedrørende sykepleierens rolle vil vi fokusere på hvordan vi kan opparbeide oss tillit til pasienter med Alzheimer sykdom. Dette i form av tillitskapende tiltak, der vi personlig anser kommunikasjon, reminisens, musikk og omsorg som viktige elementer å fremme. Grunnen som foreligger bak det er også fordi vi begge har sett betydningen av disse tiltakene i praksis. I henhold til sykepleieteoretiker har vi valgt å benytte oss av Kari Martinsens omsorgsfilosofi. Her velger vi å ta tak i deler av hennes teorier som omhandler omsorg, tillit og synet på de svake. Da vi syns dette passer oppunder oppgaven vår, samt fordi det vil hjelpe oss til å kunne besvare problemstillingen. Det finnes også mange typer former for demens. Av dette velger vi kun å skrive om Alzheimer. Her ønsker vi kun å skrive generelt hva det er. Dette samt symptomene som kan foreligge. Vi går ikke inn på risikofaktorer eller behandlingsformer tilknyttet sykdommen. Vi vil også belyse en selvlaget case som er basert på egne erfaringer. Denne selvkomponerte casen vil vi drøfte gjennomgående i drøftingsdelen. Det er ut ifra casen vi vil avgrense oppgaven. Derfor vil den teorien som vi innhenter oss gjenspeile de tiltak som vi syns er viktig å fremme vedrørende Johannes situasjon. Innenfor etikken finnes det også fire etiske prinsipper. Vi ser på disse prinsippene som likeverdige, men vi velger å avgrense det til autonomi. Da vi selv har sett og erfart at pasienter med demens ofte står i en sårbar posisjon med tanke på deres egen selvbestemmelsesrett. Det finnes også tre ulike kommunikasjonsteknikker innenfor demens. Vi velger kun å forholde oss til reminisens.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjecttillitno_NO
dc.subjectAlzheimers sykdomno_NO
dc.subjectsykehjemno_NO
dc.subjectpasientcaseno_NO
dc.subjectreminisensno_NO
dc.subjectetikkno_NO
dc.titleTvang i demensomsorgenno_NO
dc.title.alternativeUse of force in dementia careno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber38 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record