Show simple item record

dc.contributor.authorSteen, Tonje Saastad
dc.date.accessioned2012-07-09T11:46:42Z
dc.date.available2012-07-09T11:46:42Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133190
dc.descriptionBachelor i sykepleie, 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling: Som blivende sykepleier ønsker jeg å ta vare på våre fremtidige pasienter på en omsorgsfull, verdig og forsvarlig måte. Gjennom sykepleierens kompetansen ser jeg at det vil oppstå en form for makt, som da vil kunne berøre den andre, den syke og lidende. Jeg tar sikte på her å ha en kritisk og reflektert holdning over hva denne maktposisjonen innebærer. For hva innebærer makt i sykepleien og hvordan forvalter vi denne makten på en faglig forsvarlig måte, med omsorg som verdigrunnlag? Med disse tankene blir problemstillingen som følgende: Hvordan kan bruk av makt i omsorgen til pasienter med demens være sykepleiefaglig forsvarlig? Avgrensning: Oppgavens gitte tema går på bruk av tvang til pasienter med demens. Jeg velger her å ikke gå direkte inn på begrepet tvang. Jeg velger å heller vinkle det fra begrepet makt, hvor jeg ser at ureflektert makt i sykepleien vil kunne bidra til eller skape tvang. Jeg vil ikke fokusere på den fysiske makten, men makt i relasjonen mellom sykepleier og pasient. Jeg ønsker derfor å bygge på Knud E. Løgstrup sin tenkning om at alle mennesker står i forhold til andre og at det i alle relasjoner er et maktperspektiv. Det vil da i dette perspektivet alltid ligge en etisk fordring (Vetlesen, 2007). Under begrepet omsorg velger jeg å ta utgangspunkt i Kari Martinsens omsorg og etikk som kan betegnes som en omsorgsfilosofi. Jeg vil dele drøftningen inn i tre sider av omsorg som Martinsen ser som et helhetlig bilde innen omsorg for det lidende og pleietrengende mennesket. Disse betegnes som den relasjonelle, den praktiske og den moralske siden (Kirkevold, 1992) Under tema sykepleie velger jeg å fokusere på sykepleierens vekst og kompetanse, og hva som tilsier en sykepleiefaglig forsvarlighet. Oppgaven vil ha et sykepleierperspektiv, og sykepleien vil ses fra sykehjem i både skjermede og ikke skjermede avdelinger. Utgangspunktet vil være sykepleierens omsorg til pasienter med demens i det dagligdagse. Oppgaven vil ikke ta opp medikamentelle tiltak, men fokuserer på pasienter med demens sykdom generelt og uavhengig av sykdommens fase. Jeg velger å ha en drøftende tilnærming gjennom oppgaven, med en egen drøftningsdel til slutt. Gjennom hoveddrøftingen vil jeg ta med meg Ola fra refleksjonen da han representerer pasienten med demens i denne oppgaven.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectdemensno_NO
dc.subjectdemenssykdommerno_NO
dc.subjecttvangno_NO
dc.subjectmaktno_NO
dc.subjectdemensomsorgno_NO
dc.subjectpasienterno_NO
dc.subjectsykepleiefaglig forsvarlighetno_NO
dc.subjectomsorgsfilosofino_NO
dc.subjectpasientcaseno_NO
dc.titleMakten mellom sykepleier og pasientno_NO
dc.title.alternativeThe power between nurse and patientno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber36 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record