Show simple item record

dc.contributor.authorJohansen, Christine
dc.date.accessioned2012-07-05T08:29:27Z
dc.date.available2012-07-05T08:29:27Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133224
dc.descriptionBachelor i sykepleie 2012no_NO
dc.description.abstractProblemstilling og avgrensing av oppgaven: Jeg kom frem til følgende problemstilling: Hvordan kan sykepleiere gjennom koordinerte helsetjenester gi økt livskvalitet hos pasienter med kreftsmerter i den palliative fasen? Ut i fra problemstillingen er det nødvendig å gjøre avgrensinger, da den fort kan bli for omfattende. Jeg har valgt og ikke ta med pårørende i oppgaven min, på grunn av mangelfull plass. Pårørende er sentrale personer som er av stor betydning for både sykepleierne og pasientene. Oppgavens målgruppe er pasienter med alvorlig kreft som har kort forventet levetid. Pasientene jeg har lagt fokus på i oppgaven er pasienter med kreft med metastaser til skjelettet. Jeg kommer av den grunn til å skrive generelt om kreft, for så å konkretisere det til skjelettmetastaser. Jeg vil se på aspektene ved å ha en dødelig sykdom, og hva dette medfører for pasientene hvis samhandlingen ikke er optimal. Pasientgruppen jeg skriver om er primært innenfor kommunehelsetjenesten, da jeg velger å skrive om de pasientene som bor hjemme fram til livets slutt. Videre har jeg valgt å se på smerteproblematikk, og kommer da til å fokusere på palliativ strålebehandling. I forhold til kreftsmerter har jeg valgt å se på de fysiske smertene, og kommer til å se bort i fra de psykiske selv om disse er like viktige. Smerteproblematikken vil bli brukt for å vise behovet for samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for å oppnå optimal smertelindring. Livskvalitet vil være hovedbegrepet i oppgaven. Økt livskvalitet kan ses i sammenheng med hovedmålet for den palliative rehabiliteringen, og jeg kommer derfor til å ha fokus på dette. Oppgaven vil omfatte pasienten og kommunehelsetjenesten, i tillegg til sykepleieren og spesialisthelsetjenesten. I forhold til samhandlingsreformen velger jeg å se bort i fra økonomiske forhold, da det er plassmangel i oppgaven. Jeg vil se på samhandlingsreformen i forhold til pasientenes livskvalitet, med tanke på smertelindring i den palliative rehabiliteringen. I tillegg har jeg vektlagt å skrive litt om både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, for å kunne se på utfordringene med å få til et godt samarbeid mellom disse. Siden oppgaven skal bygge på sykepleierens rolle og forsvarlighet har jeg valgt å se på sykepleierfaglig forsvarlighet, og sykepleierens rolle i forhold til palliativ rehabilitering og smertelindring. Hovedfokus vil ligge på samarbeid mellom helsetjenestene og koordinering av disse, for å øke livskvaliteten hos pasienten. Individuell plan vil bli nevnt i teorien og drøftingen for å vise til betydningen av pasientens rettigheter, ivaretakelse og medbestemmelse. Jeg har valgt å bruke Joyce Travelbee som sykepleieteoretiker i oppgaven. Hun vil være en hovedprioritet i drøftingen, og vil bli brukt til å vise betydningen av omsorg for pasienten med fokus på økt livskvalitet. Jeg velger å se Travelbee i forhold til menneske- til – menneske- forhold, lidelse og kommunikasjon.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectpalliativ pleieno_NO
dc.subjectterminalpleieno_NO
dc.subjectkreftno_NO
dc.subjectmetastaserno_NO
dc.subjectkommunehelsetjenestenno_NO
dc.subjectsmerteproblematikkno_NO
dc.subjectstrålebehandlingno_NO
dc.subjectlivskvalitetno_NO
dc.subjectspesialisthelsetjenestenno_NO
dc.subjectsmertelindringno_NO
dc.titleRett behandling – Rett sted – Rett tidno_NO
dc.title.alternativeRight treatment – Right place – Right timeno_NO
dc.typeBachelor thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber46 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record