Show simple item record

dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorRindal, Bjørn Ivar
dc.contributor.authorBrainerd, Scott
dc.date.accessioned2008-08-12T09:18:05Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn82-7671-553-2
dc.identifier.issn1501-8571
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133609
dc.description.abstractNorsk: På grunn av sin giftighet har blyhagl vært forbudt på jakt i Norge siden 1. januar 2005. Siden bly har vært det vanligste haglmaterialet for bruk på jakt i lange tider, er vi nå nødt til å finne andre moderne patrontyper som har tilfredsstillende ballistiske egenskaper og som ikke er giftige. I Norges Jeger- og Fiskerforbunds (NJFF) testjegerprosjekt har jegere i felt testet ulike haglmaterialer med hensyn på drepeevner på en rekke ulike jaktbare fugler og pattedyr. De fem hagltypene testet var bly, Hevi-Shot, stål, Tungsten-Matrix og vismut. Alle de fire moderne haglmaterialene regnes for å være giftfrie etter at de er testet i kontrollerte eksperimenter av U.S. Fish and Wildlife Service. Prosjektet ble gjennomført sesongene 2002- 03, 2003-04 og 2004-05. Totalt rapporterte 75 testjegere over 3000 skudd som ble brukt til å beregne drepeevnen på pattedyr, ryper, duer, vannfugl og skogsfugl. For hver art noterte jegerne sine resultater for ulike hagltyper, haglnummer (US-numrering) og ved ulike skuddavstander. Valg av patrontype På bakgrunn av resultatene våre og annen litteratur kan vi generelt si at valg av haglnummer innenfor et gitt haglmateriale har stor betydning for drepeevnen ved jakt på mange arter. Vi finner også kombinasjoner av haglnummer og -materiale som gir en drepeevne som er på høyde med tilsvarende blyhagl. Siden datamaterialet vårt varierte veldig i forhold til de ulike haglmaterialene testet har vi vært forsiktige med å gå ut med anbefalinger basert på et tynt materiale, selv om enkelte patrontype/viltgruppekombinasjoner skulle vise tilsynelatende gode resultater. Videre er det viktig å være klar over at mange andre faktorer som vi ikke har hatt kontroll over også har påvirket resulatene våre og bidratt til den variasjon vi ser. Slike faktorer kan for eksempel være ulike jegerferdigheter, geværtyper, trangborings-grad og særegenheter ved de ulike ammunisjonstypene, slik som for eksempel variasjon i utgangshastighet i ulike våpen og ved forskjellige temperaturer. Det aller viktigste er allikevel at det finnes kombinasjoner av haglmateriale og -nummer som, hva drepeevne angår, er fullgode erstatninger for blyhagl ved jakt på samtlige arter som er representert i denne undersøkelsen. Pattedyr Alle haglmaterialene ser ut til å ha drepeevner på nærmere 100 % for pattedyr, slik at det er lite som tyder på at haglmaterialet har noen som helst betydning for drepeevnen ved jakt på pattedyr som rev, rådyr og hare. Her skytes det normalt mot dyr som er i langsom bevegelse, eller som står i ro, og vitalt treffområde er såpass stort at jegerne treffer der de skal. Disse resultatene kan kanskje bidra til å fjerne myten om at stål ikke egner seg på rev- og rådyrjakt, slik det lenge er blitt hevdet i enkelte jegermiljøer. Ryper og duer Også på andre arter ser vi at flere av alternativene når opp til blyets drepeevne, gitt at man bruker korrekt haglnummer. For ryper, som vi hadde et stort datamateriale på, er både vismut 6-7, stål 2 og Hevi-Shot 5-6 fullt på høyde med bly i alle numre, mens stål 3-4 og Tungsten-Matrix 6 sannsynligvis også er gode alternativer. Hvis vi skal komme med noen anbefalinger for patronvalg på duejakt, er de nødt til å baseres på det begrensede tallmaterialet vi hadde for duer. I så fall ser det ut til at både stål og vismut 5-7 har gode drepeevner. Skogsfugl og vannfugl På skogsfugljakt er både vismut 4-7 og Tungsten-Matrix 5-6, samt stål 5 og muligens 3-4 gode hagltypevalg, mens både Hevi-Shot 4, og Tungsten-Matrix 1-2, samt vismut 2-7 er gode valg til vannfugljakta. Også stål 5-6 er bra på vannfugljakt. Siden både skogsfugl- og sjøfuglartene varierer mye i størrelse, bør jegerne naturlig nok velge de groveste haglstørrelsene på store arter, og de finere størrelsene på små arter. Andre hensyn Det er selvsagt ikke bare drepeevne som er avgjørende for jegernes valg av haglmaterialer. Eksempelvis gir både stål og Hevi-Shot langt mer rikosjetter enn de andre alternativene, og dette bør derfor ikke brukes i områder med mye bart fjell og stein. Stålhagl kan også forårsake problemer i behandling av treprodukter dersom stål blir brukt til jakt i skogsområder (jfr. Danmark). I tillegg gir de ulike patronene forskjellige skuddbilder i forskjellige våpen, så jegerne bør teste et utvalg av patronene på skive før jakta for å finne frem til det beste alternativet i sitt eget våpen. Som før, bør jegerne dessuten tilpasse valg av haglnummer til den arten de jakter på, slik at man både sikrer god nok dekning og inntrengning, uten at man skyter viltet i filler. Dersom man veksler mellom ulik type ammunisjon, med varierende utgangshastighet og vekt, er det viktig å også tilpasse skytingen, etter hva slags ammunisjon man bruker. Så hvis fordommer og jegerpsykologi, samt skytetrening med riktig type ammunisjon, spiller en såpass stor rolle som vi har grunn til å tro, må vi regne med at drepeevnen til de nye patrontypene vil forbedres etter hvert som disse tas i bruk og nye generasjoner av jegere uten blyerfaring vokser opp. Vi kunne for de fleste dyregruppene påvise en negativ trend i drepeevne med økende skuddavstander. I studier hvor effekten av jegerferdighet er fjernet ved bruk av kontrollerte eksperimenter på stillestående blink, ser vi at drepeevnen er svært stabil på alle avstander opp til 35 meter uavhengig av hvilket haglmateriale som brukes. Med andre ord er det sannsynligvis jegernes reduserte treffsikkerhet som gjør at drepeevnen blir dårligere på lengre avstander. Men, siden ulike hagltyper og utgangshastigheter både krever ulikt foranhold og kan gi ulike skuddbilder (spredning på haglene) i forskjellige våpen, kan vi også si at reduserte drepeevner på lengre avstander indirekte skyldes haglmaterialenes egenskaper.en
dc.description.abstractEnglish: Due to its toxicity, Norway imposed a general ban on hunting with lead shot from 1 January 2005. Since lead has long been the most common form of shotgun ammunition used in hunting, this ban has necessitated an evaluation of the killing efficiency of non-toxic alternatives now available to Norwegian hunters. In the Norwegian Association of Hunters and Anglers’ (NJFF) test hunter project, the killing characteristics of different ammunition substances were tested in the field by hunters on a number of game birds and mammals. The five alternative shot types tested were lead, Hevi-Shot, steel, Tungsten-Matrix and bismuth. The four alternatives to lead shot have been classified as non-toxic by the U.S. Fish and Wildlife Service after controlled experiments. The project was conducted during the hunting seasons of 2002/03, 2003/04 and 2004/05. A total of 75 hunters reported on the killing efficiency of over 3000 shots fired at game mammals (roe deer, mountain hare and red fox), ptarmigan (Lagopus sp.), wood pigeons, waterfowl (ducks, geese, and cormorants), and forest grouse (capercaillie and black grouse). For each species, hunters recorded their results relative to shooting distance and the type and (US-) size of shot used. Choice of ammunition On the basis of our own results and those garnered from the literature, the choice of shot size within a given shot substance have great influence for the killing efficiency on a wide range of game species. We also find certain combinations of shot size and shot substance that show killing efficiencies corresponding that of lead. Since our sample sizes varied greatly between different shot substances, we have been careful to make recommendations based upon few observations, even though we observed favorable results for certain combinations of ammunition and species. Most importantly, we have found combinations of alternative shot substances and sizes that satisfactorily replace lead ammunition for hunting all game species included in this study. Game mammals All shot substances tested had killing efficiencies close to 100% for game mammals, which indicates that all alternatives tested were satisfactory for hunting game mammals such as red fox, roe deer and mountain hare. Normally, such game mammals are shot in situations where they are relatively slow-moving or standing still, with large vital areas that are relatively easy to hit. These results effectively dispel the notion held by many hunters that steel shot in particular is a poor alternative for hunting these species. Game birds For bird species, we also see that non-toxic shot types have similar killing efficiencies relative to lead shot, providing the proper shot sizes are utilized. For willow and rock ptarmigan (for which we had a large sample size for a specific species group), bismuth No. 6-7, Steel No. 2 and Hevi-Shot No. 5-6 were equivalent to lead in their killing efficiency, while Steel No. 3-4 and Tungsten-Matrix No. 6 were possibly also good alternatives. Although our sample size for wood pigeons was somewhat limited (n = 145), it appears that steel shot 5-7 and bismuth 5-7 were the most effective ammunition types. For forest grouse, bismuth No. 4-7, Tungsten-Matrix No. 5-6, and Steel No. 5 (and possibly Steel No. 3-4) were effective loads. For water birds, we found that Hevi-Shot No. 4, Tungsten-Matrix No. 1-2, along with bismuth No. 2-7 and Steel No. 5-6 performed satisfactorily. Since grouse and water birds vary greatly in size, hunters will naturally have to choose larger shot sizes for larger birds and the converse for smaller birds. Other considerations Of course, there are also other factors in addition to killing efficiency which hunters must take into account when selecting ammunition. For example, hard shot types such as Hevi- Shot and steel ricochet more than the other alternatives, and should therefore not be used in areas with a preponderance of exposed rock surfaces. Steel shot is also problematic for the lumber industry due to damage to saws, and may be locally banned by some forest owners, as is the case in Denmark. In addition, different shot substances produce varying shot patterns with different weapons. Therefore, hunters should test their guns with different cartridges on paper targets before going afield in order to determine which loads perform best for them. Of course, hunters will always have to select the shot size which yields optimum results for a given game species. If hunters use ammunition composed of different substances for different purposes, it is important that they understand differences in ballistics associated with these and adapt their shooting accordingly. We are confident that experience and training over time will ensure that hunters both old and new will be equally proficient in humanely killing game as they were before the lead shot ban was imposed. For most game species, we demonstrated a negative correlation between killing efficiency and shooting distances. In controlled experiments using stationary subjects, the literature indicates that killing efficiency is stable up to 35 meters independent of the shot substance used. Thus, the ability of shooters to hit game apparently decreased as distance increased in our study. Since different shot types have different weights and velocities, these will effect deflection angles (leading distance) as well as shot patterns produced by different weapons. As such, reduced killing power is also an indirect result of the substance shot is composed of.
dc.description.sponsorshipNorges Jeger og Fiskerforbund (NJFF)
dc.format.extent10680088 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapporten
dc.relation.ispartofseries01/2006en
dc.subjectblyen
dc.subjectdrepeevneen
dc.subjectdueren
dc.subjectenderen
dc.subjectgiftigheten
dc.subjectgjessen
dc.subjecthaglnummeren
dc.subjecthaglstørrelseen
dc.subjecthagltypeen
dc.subjectpattedyren
dc.subjectryperen
dc.subjectskadeskytingen
dc.subjectskogsfuglen
dc.subjectskuddavstanden
dc.subjectstålen
dc.subjectvannfuglen
dc.subjectvismuten
dc.subjectTungsten-Matrixen
dc.subjectHevi-Shoten
dc.titleNorges Jeger- og Fiskerforbunds testjegerprosjekt : en vurdering av drepeevne for ulike hagltyperen
dc.title.alternativeNorwegian Association of Hunters and Anglers’ test hunter project : an evaluation of killing efficiency for different shot typesen
dc.typeResearch reporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record