Show simple item record

dc.contributor.authorBronken, Berit Arnesveen
dc.contributor.authorFurnes, Merete
dc.contributor.authorStigsson, Ulf
dc.date.accessioned2008-08-07T13:38:23Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7671-620-7
dc.identifier.issn1501-8563
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/133734
dc.description.abstractNorsk: Bachelorutdanningen i sykepleie skal kvalifisere for et yrke og en yrkespraksis som er i stadig utvikling. I følge rammeplanen fra 2004 skal høgskolene utdanne sykepleiere i tråd med samfunnets behov og helsepolitiske prioriteringer. En slik prioritering er nedfelt i lov om helsepersonell fra 2001, som pålegger sykepleiere å dokumentere planlagt og gjennomført sykepleie. En kvalitativ god sykepleiedokumentasjon er en av forutsetningene for kvalitetssikring av klinisk sykepleie. Utviklingen innen datateknologien har ført til et mål om at dokumentasjonen skal foregå elektronisk (S@mspill 2007). Dette gir sykepleierutdanninger et ansvar for å forberede og dyktiggjøre studenter og framtidige sykepleiere, slik at de er i stand til å anvende den teknologien som er nødvendig for å ivareta sitt dokumentasjonsansvar. Rapporten beskriver resultatet av et prosjekt som ble gjennomført blant studenter i 4. semester ved avdeling for Helse og Idrett, Høgskolen i Hedmark i 2005. Prosjektet inngikk i et undervisningsopplegg knyttet til temaet dokumentasjon og kommunikasjon, og ble gjennomført blant alle studentene i kull 115 fordelt på to puljer. Hensikten med prosjektet var å undersøke 1. Studentenes opplevelse av integrering og bruk av beslutningsstøttesystemet Sanum BSS som hjelpemiddel i pleieplanarbeid. 2. Studentenes vurdering av undervisningsopplegget i dokumentasjon og kommunikasjon. Studentene ble bedt om å evaluere systemet og undervisningsopplegget ved å svare på et spørreskjema som var utarbeidet av lærerne i prosjektet. Skjemaet ga mulighet for å utdype noen av svarene. Av en studentgruppe på 151 som var til stede da skjemaet ble delt ut, svarte 136 på spørreskjemaet, noe som gir en svarprosent på 90 %. Resultatet viser at studentene i hovedsak var fornøyd med det totale undervisningsopplegget. Under systemevalueringen kom det fram en forskjell på evaluering av systemets brukervennlighet og systemets nytteverdi. Brukervennligheten ble det reist kritiske bemerkninger til, mens de fleste studentene var positive i forhold til nytterverdien for utarbeiding av pleieplaner.en
dc.description.abstractEnglish: The Bachelor degree in nursing qualifies for a profession and a work experience which constantly is in development. According to the framework from 2004, university colleges shall educate nurses in order of the requirement of society and health political priorities. A priority like that is founded in the law of health staff from 2001, which demand nurses to document planned and performed nursing. A qualitative good documentation in nursing is one of the conditions for a safe quality in clinical nursing. The development in computer technology has led to a goal which will require that the documentation will be done electronic (S@mspill 2007). This development has given the bachelor education in nursing a responsibility to prepare and give students and future nurses compentences, so they are able to use the technology which is necessary to attend to the responsibility in documentation. The report describes the result from a project sustained among students in the fourth term at the department of health and sport, Hedmark University College, 2005. The project was included in a teaching program related to the subjects documentation and communication, and sustained among all students of the year in class 115 divided in two groups. The intension of the project was to investigate 1. Students experience by integrating and using the decision support system Sanum BSS as an aid in nursing planning. 2. Students valuation according to the teaching program in documentation and communication. The students were asked to evaluate the system and the teaching program by answering a questionnaire prepared by the teachers in the project. The questionnaire gave opportunity to elaborate some of the answers. In a group of 151 students who was present when the questionnaire was divided, 136 answered the questionnaire, which gives an answering per cent at 90 %. The result shows that the students mainly were satisfied with the teaching program in totally. During the evaluation of the system it shows a difference between the systems usability for the user and the systems utility value. Usability for the user raised critical remarks, but most of the students were positive regarding the utility value in preparing nursing planning.
dc.format.extent847067 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.relation.ispartofseriesRapporten
dc.relation.ispartofseries05/2007en
dc.subjectelektronisk pasientjournalen
dc.subjectdokumentasjonen
dc.subjectbeslutningssystemeren
dc.subjecthandlingskompetanseen
dc.subjectsykepleieen
dc.title”Fra penn og papir til skjerm og tastatur” : utvikling av handlingskompetanse i elektronisk sykepleiedokumentasjonen
dc.title.alternative“From pencil and paper to screen and keyboard”en
dc.typeResearch reporten
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Library and information science: 320::Records management: 326en
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record